งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำกิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะกำหนดกิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำกิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะกำหนดกิจกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำกิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะกำหนดกิจกรรม
ทั้งในระดับคณะหรือระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ให้นักศึกษา ตรวจสอบข้อมูล ปฎิทินการจัดกิจกรรมได้จากเวปไซต์ ของแต่ละคณะ /หน่วยงาน ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การทำกิจกรรม

2 หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายใน ออกเป็น คณะ/สำนัก ดังนี้ คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ สำนัก ต่างๆ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การทำกิจกรรม

3 เส้นทางภายในและเส้นทางเดินรถ
เส้นทางเดินรถจากภายในจังหวัดอุบลราชธานี ถึงมหาวิทยาลัย แผนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานที่ตั้งหอพักนักศึกษา สถานที่ตั้งกองคลัง สถานที่ตั้งกองบริการการศึกษา สถานที่ตั้งของแต่ละคณะวิชา สถานที่ตั้งของสำนัก การทำกิจกรรม

4 แผนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การทำกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt การทำกิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะกำหนดกิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google