งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำเร็จของศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำเร็จของศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำเร็จของศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓
โดย หน่วยแนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ความสำเร็จของศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ ชื่อสถาบัน จำนวน (คน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน ๑ คน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ คน คณะอักษรศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะนิติศาสต์ จำนวน ๑ คน คณะรัฐศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ คน คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน ๑ คน

3 ลำดับที่ ชื่อสถาบัน ๒ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวน (คน) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๓ คน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน ๑ คน

4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อสถาบัน จำนวน (คน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน ๑ คน คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๑ คน

5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ ชื่อสถาบัน จำนวน (คน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ คน

6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ลำดับที่ ชื่อสถาบัน จำนวน (คน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้แก่ คณะวิศวกรรมวัสดุนาโน จำนวน ๑ คน คณะวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล จำนวน ๑ คน

7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อสถาบัน จำนวน (คน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑ คน

8 ลำดับที่ ชื่อสถาบัน ๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวน (คน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ คณะมัณฑนศิลป์ จำนวน ๒ คน

9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ลำดับที่ ชื่อสถาบัน จำนวน (คน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้แก่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน ๒ คน คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๒ คน คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะพลศึกษา จำนวน ๑ คน

10 ลำดับที่ ชื่อสถาบัน ๙ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวน (คน) มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ คน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ คน


ดาวน์โหลด ppt ความสำเร็จของศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google