งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network
หมายเลขโครงการ COE นายณัฐภัทร ไวพจน์ นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Agenda ความคืบหน้าของโครงการ การดำเนินการขั้นต่อไป ปัญหาและอุปสรรค
บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง ออกแบบการทำงานของระบบ การดำเนินการขั้นต่อไป การแสดงการนับเวลาผ่าน 7 segment การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรค ภาพจาก

3 ความคืบหน้าของโครงการ
บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง

4 ความคืบหน้าของโครงการ
กำหนดรูปแบบการทำงานของไฟจราจร MODE 1

5 ความคืบหน้าของโครงการ
กำหนดรูปแบบการทำงานของไฟจราจร MODE 2

6 ความคืบหน้าของโครงการ
กำหนดรูปแบบการทำงานของไฟจราจร MODE 3

7 ความคืบหน้าของโครงการ
กำหนดรูปแบบการทำงานของไฟจราจร MODE 4

8 ความคืบหน้าของโครงการ
ศึกษา ทดลองต่อวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์แสดงผลผ่านทาง GPIO port โดยแสดงการทำงานของสัญญาณไฟจราจรผ่านทาง LED ศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์โดยใช้ Timer interrupt สำหรับกำหนดการทำงานของสัญญาณไฟจราจร กำหนดรูปแบบและเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมการแสดงผลไฟจราจร โดยแสดงผลตามรูปแบบต่างๆ ที่กำหนดไว้

9 ความคืบหน้าของโครงการ

10

11 การดำเนินการขั้นต่อไป
การแสดงการนับเวลาผ่าน 7 segment การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย

12 TCP/IP TCP/IP ศูนย์ควบคุมการจราจร

13 ปัญหาและอุปสรรค การเพิ่มเติมในส่วนของตัวแสดงผล ตัวเลขนับถอยหลังแบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มีไม่เพียงพอ ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ใช้มี GPIO port 25 GPIO แนวทางการแก้ไข ใช้วงจร Latch เข้ามาช่วยในการขยาย GPIO port

14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google