งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-speed UAV Flight Control Phase II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-speed UAV Flight Control Phase II
COE Low-speed UAV Flight Control Phase II อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ร่วมผู้ร่วมประเมิณ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส: นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส: 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน การทดสอบ GPS การออกแบบระบบส่วนฮาร์ดแวร์ การออกแบบระบบส่วนซอฟต์แวร์ สรุป 2

3 ที่มาของโครงการ ระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAV) เริ่มพัฒนาขึ้นมาใช้ในทางการทหารเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรนักบินเนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ในส่วนของประเทศไทยเองยังไม่มีการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับอย่างเป็นที่แพร่หลาย ผู้พัฒนาโครงการจึงต้องการพัฒนาต้นแบบเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายมากขึ้น 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ ศึกษาและออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบอากาศยานความเร็วต่ำแบบไร้คนขับ สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานความเร็วต่ำแบบไร้คนขับ 4

5 ขอบเขตของโครงการ ระบบควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการการทำงานของระบบเคลื่อนที่ทั้งหมด การออกแบบระบบควบคุมจะอยู่บนหลักพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ 5

6 แผนการดำเนินงาน 6

7 การทดสอบ GPS 7

8 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก(จุด B)
8

9 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก(ที่เดิมรอประมาณ 3 นาที)
9

10 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก(ที่เดิมรออีกประมาณ 3 นาที)
10

11 บริเวณประตูดาดฟ้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(จุด A)
11

12 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก(จุด B)
12

13 บริเวณดาดฟ้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(จุด C)
13

14 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก(จุด B ขากลับ)
14

15 บริเวณประตูดาดฟ้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(จุด A ขากลับ)
15

16 การทดสอบ Speed 16

17 การออกแบบระบบส่วนฮาร์ดแวร์
17

18 การออกแบบระบบส่วนซอฟต์แวร์
Programming Model GPS Module Control Servo Motor Module 18

19 Flow chart diagram(เฉพาะส่วนของ Servo motor)
19

20 รูปวงจรขับ Servo motor
20

21 รูปวงจรขับ Servo motor(ต่อ)
21

22 รูปวงจรขับ Servo motor(ต่อ)
22

23 สรุป 23

24 Q & A 24


ดาวน์โหลด ppt Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google