งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ 473040624-1
มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้าสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก รหัสโครงการ COE นายปารเมศ จันทรโคตร นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ COE

2 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. วาธิส ลีลาภัทร COE

3 หัวข้อการนำเสนอ เกี่ยวกับโครงการ แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้า
การออกแบบการทำงาน วงจรป้อนกระแสและแรงดันสำหรับวัดค่ากำลังงาน การทดลองวัดค่า วงจรสำหรับอ่านค่าสัญญาณกำลังงาน ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป COE

4 เกี่ยวกับโครงการ COE

5 แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้า
COE

6 การออกแบบการทำงาน i(t) AT89C52, AT89S8252 MCP3906A LCD v(t)
Active Real Power Pulse Power, Energy v(t) COE

7 วงจรป้อนกระแสและแรงดันสำหรับวัดค่ากำลังงาน
COE

8 การทดลองวัดค่า COE

9 วงจรสำหรับอ่านค่าสัญญาณกำลังงาน
COE

10 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
การทดลองวัดค่าเอาท์พุทจาก MCP3906A สัญญาณที่วัดค่าและสัญญาณเอาท์พุทไม่คงที่ ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ LCD 16x1 ไม่แสดง 8 ตัวอักษรหลัง อินเตอร์รัพท์ (External Interrupt 0)ไม่ทำงาน จำนวนพัลส์ที่แสดงบน LCD ยังไม่ถูกต้อง COE

11 แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป
วัดค่ากำลังงานไฟฟ้าที่ได้โดยใช้เครื่องมือวัดเฉพาะ และแก้ไขวงจรให้แสดงผลลัพธ์ใกล้เคียงกับเครื่องมือวัดที่อ้างอิง เพิ่มการแสดงผลให้แสดงผลได้ทั้งค่ากำลังงาน และพลังงานไฟฟ้า COE

12 คำถาม ? COE

13 ขอบคุณ ! COE


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google