งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ ดร.ดารณี หอมดี ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส นางสาว ศศิธร พัวไพโรจน์ รหัส

2 Review (x,y) x y s(x,y)

3 System modules Probe positioning module Ultrasonic module
GUI & CG module

4 ผลงานที่ทำ ทำการทดลองอุปกรณ์อัลตราโซนิก Probe positioning module

5 การทดลอง จุดประสงค์การทดลอง ศึกษาธรรมชาติของคลื่นอัลตราโซนิก
ศึกษาลักษณะของสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิกที่ส่งออกไปและได้รับกลับมาจากการสะท้อน พร้อมทั้งคำนวณความหนาของวัสดุ ศึกษาการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิกในวัสดุต่างชนิด

6 การทดลอง LabVIEW 7.1 สร้างสัญญาณ pulse

7 การทดลอง LabVIEW 7.1 สร้างสัญญาณ pulse

8 การทดลอง วัสดุโลหะตัวอย่าง

9 การทดลอง ส่งสัญญาณอัลตราโซนิกลงไปในวัสดุโลหะตัวอย่าง

10 การทดลอง สัญญาณก่อนส่งคลื่นอัลตราโซนิกที่วัดได้จาก Oscilloscope

11 การทดลอง สัญญาณที่สะท้อนกลับมาที่วัดได้จาก Oscilloscope

12 การทดลอง สัญญาณที่สะท้อนกลับมาที่วัดได้จาก Oscilloscope

13 ผลการทดลอง D(cm) t(µs) 1.5 12.8 4.1 21.2 4.4 22 6.3 28

14 ผลการทดลอง Minimum time delay

15 ผลการทดลอง

16 สรุปผลการทดลอง ค่าความหนาของวัสดุตัวอย่างที่คำนวณได้จากการทดลอง error ไป 1.33% จากการวัดด้วยอุปกรณ์ได้ ค่า time delay ต่อการส่งสัญญาณ 1 pulse เป็น 8.09 µs

17 Demo probe positioning module

18 สรุปแผนการดำเนินงาน

19 เอกสารอ้างอิง มาโนชญ์ ศรีคงแก้ว และศุภชัย พรหมจรรย์ เครื่องตรวจสอบรอยบกพร่องและความหนาของโลหะแผ่นโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์ Benson, C Ultrasonics (Second Edition). Stefan, K. and Zdenko, F Ultrasonic Measurements and Technologies. UK.: Chapman & Hall. อ้างอิงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548.


ดาวน์โหลด ppt เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google