งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram
COE อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ ดร.ชัชชัย คุณบัว นายเจษฎา ช้างสีสังข์ นายกรกฏ สุภา

2 หัวข้อในการนำเสนอ องค์ประกอบอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การใช้งาน ADS1298 การส่งสัญญาณแบบไร้สาย ซอฟต์แวร์แสดงผลสัญญาณ สรุปการดำเนินงาน

3 องค์ประกอบอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
RF Zigbee SOFTWARE COMPUTER ADS1298 ECG Analog Front-End LPC2148 Microcontroler RF Zigbee ELECTRODE to PATIENT 3

4 การใช้งาน ADS1298 LPC2148 microcontroler ADS1298 4 +3.3V ELECTRODE
CLK SELECT START RESET ADS1298 +3.3V CS SCLK DIN ELECTRODE DRDY DOUT GPIO port UART GND 4

5 การใช้งาน ADS1298

6

7 การส่งสัญญาณไร้สาย ปัญหาของการใช้งาน eZ430-RF2480 ทดลองใช้ Xbee 7

8 ซอฟต์แวร์แสดงผล

9 ปัญหา อุปสรรค ความล่าช้าในการศึกษาการใช้งานอุปกรณ์
สัญญาณที่ได้จากชิพยังไม่สมบูรณ์ การส่งสัญญาณไร้สายยังไม่สมบูรณ์ ระบบฮาร์ดแวร์ยังมีขนาดใหญ่ 9

10 สรุปการดำเนินงาน ตั้งค่าการทำงานของ ADS1298 รับข้อมูลด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ ทดสอบส่งสัญญาณไร้สายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปรับปรุงซอฟต์แวร์แสดงสัญญาณให้มีประสิทธิภาพ 10

11 คำถาม ? 11


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google