งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ :
ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผศ.ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส

2 แผนการดำเนินงาน COE

3 ภาพรวมของโครงการ COE

4 อ่านค่ามุมจาก SPI Port ส่งข้อมูลไปยัง PC ผ่าน
Start Timer Interrupt เช็ค Input ทุกๆ 1 msec Interrupt อ่านค่ามุมจาก SPI Port ที่ต่อกับ AS5040 ส่งข้อมูลไปยัง PC ผ่าน Serial Port MCU COE UART1

5 AS5040’s work AS5040 CSn = Chip Select CLK = Clock Input
DO = Data Output AS5040 COE

6 AS5040’s work เริ่มการทำงาน
Angular Position Data Status Bits เริ่มการทำงาน Csn >> Low, CLK >> Low, tDO >> Active COE

7 เขียนโปรแกรมใช้งาน Initial system clock ; PCLK at 30 MHz
2. Set PINSEL to GPIO COE Set SCK and SSEL to high

8 เขียนโปรแกรมใช้งาน 3. Main Program Set SCK and SSEL to Low Get SSI bit
Set SCK and SSEL to high COE

9 เขียนโปรแกรมใช้งาน 3. Main Program วน Loop 10 รอบ
เพื่อรับค่า Data Output จาก D9 – D0 รับค่า Status Bits COE

10 Application บน PC - Visual Studio 2008 - C#
COE

11 Form1 COE

12 Enter Frm1 COE

13 Exit frm1 COE

14 3 4 Frm2 2 1 COE

15 Angle - รับค่ามุมจาก MCU ผ่านทาง UART - แสดงค่ามุมที่ ได้จากการวัดของ IC
COE

16 Coordinate - นำค่ามุมจาก Angle Form มาคำนวณเพื่อหาพิกัด - ใช้หลักจลนศาสตร์ในการคำนวณหาพิกัด - แสดงค่าพิกัด (X,Y,Z) ที่ ได้จากการคำนวณ Coordinate COE

17 จลนศาสตร์ COE

18 User Input - ใช้ OpenGL ในการเขียนกราฟิก - แสดงผลกราฟิกเป็นจุด
COE

19 Display - ใช้ OpenGL ในการเขียนกราฟิก - แสดงผลกราฟิกเป็นเส้นแบบจุดต่อจุด
COE

20 COE

21 งานที่จะดำเนินการต่อไป
MCU อ่านค่ามุม และรับค่ามุมได้พร้อมกัน 6 ค่าแล้วนำมาแสดงผลผ่าน UART PC รับค่ามุมทั้ง 6 ค่าเข้ามาพร้อมกัน และแสดงผลในโปรแกรม ส่วน Angle นำค่ามุมทั้ง 6 ค่ามาคำนวณหาพิกัด และแสดงผลในโปรแกรม ส่วน Coordinate OpenGL COE

22 Thank you. ?


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google