งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวมุทิตา พลอยน้อย นางสาววีรยา เจริญกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวมุทิตา พลอยน้อย นางสาววีรยา เจริญกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวมุทิตา พลอยน้อย 493041256-1 นางสาววีรยา เจริญกุล 493041259-5
COE Building Construction Estimating โปรแกรมประมาณราคาการก่อสร้าง โดย นางสาวมุทิตา พลอยน้อย นางสาววีรยา เจริญกุล อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ร่วมประเมิน รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์โครงการ ขอบเขตโครงการ แผนการดำเนินงาน
ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม ทดสอบการทำงาน สรุปผลโครงการ ข้อเสนอแนะ

3 วัตถุประสงค์โครงการ พัฒนาโปรแกรมที่สามารถประมาณราคาการก่อสร้างได้
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประมาณราคา ทำแผนงานก่อสร้างและแผนการใช้เงินได้   - ทำรายงานนำเสนอได้ - จัดทำบัญชีปริมาณราคาได้ 1. พัฒนาโปรแกรมที่สามารถประมาณราคาการก่อสร้างได้โดยใช้ข้อมูลของวัสดุ และแรงงาน และทำการประมาณโดยใช้ราคากลางเป็นมาตรฐาน 2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประมาณราคา ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถ - ทำแผนงานก่อสร้างและแผนการใช้เงินได้   - ทำรายงานนำเสนอได้ - จัดทำบัญชีปริมาณราคาได้

4 แผนการดำเนินงาน

5 ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม
สามารถประมาณราคาโดยใช้ราคากลาง แสดงรายงานปริมาณและราคาตามแบบมาตรฐานได้ แสดงรายงานปริมาณและราคาในรูปแบบที่จะนำไปยื่นประมูลได้ แสดงแผนภูมิแสดงปริมาณราคาของแต่ละหมวด สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลวัสดุและอื่นๆได้ สามารถสำรองฐานข้อมูล และนำเข้าฐานข้อมูลได้

6 ทดสอบโปรแกรม

7 ประมาณราคาโดยเริ่มโครงการใหม่

8 ประมาณราคาโดยแก้ไขจากโครงการเก่า

9 แก้ไข/ลบ ข้อมูลโครงการ

10 แสดงคลังข้อมูล

11 เพิ่ม ลบ แก้ไข คลังข้อมูลวัสดุ

12 สำรองข้อมูล

13 นำเข้าข้อมูล

14 ลบ เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลทั่วไป

15 ปัญหา เสียเวลาในการปรับแก้ฐานข้อมูลหลายครั้ง
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมในเชิงพาณิชย์ ไม่สามารถทำการอัพเดตข้อมูลโครงการนอกเครือข่ายกับเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ได้ 1. ต้องใช้เวลาในการศึกษาโปรแกรมตัวอย่างและออกแบบฐานข้อมูลเองทั้งหมดทำให้ ต้องเสียเวลาในการปรับแก้ฐานข้อมูลหลายครั้ง 2. โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงการนี้เป็นโปรแกรมในเชิงพาณิชย์ทำให้ ผู้ใช้โปรแกรมจะใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ แต่ในส่วนของการพัฒนานั้นผู้จัดทำได้ใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเพื่อการศึกษา ที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่ว่าห้ามใช้โปรแกรมในเชิง ของพาณิชย์ 3. ไม่สามารถทำการอัพเดตข้อมูลโครงการนอกเครือข่ายกับเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ได้

16 ข้อเสนอแนะ พัฒนาโปรแกรมให้ มีความสามารถในการจัดการมากขึ้น
การกรอกค่า F ในช่วงของการประมาณราคาควรให้โปรแกรมรวมราคาวัสดุแล้วทำการเลือกค่า F เองโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้โปรแกรมเป็นผู้กรอก พัฒนาโปรแกรมให้ มีความสามารถในการจัดการมากขึ้นโดยเพิ่มให้ส่วนของการแจ้งเตือนว่าแนวโน้ม ราคาวัสดุตอนนี้เป็นอย่างไร มีวัสดุของโครงการใดที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อ ยอดรวมวัสดุแต่ละชนิดสั่งแล้วเท่าไหร่จะสั่งอีกเท่าไหร่ การกรอกค่า F ในช่วงของการประมาณราคาควรให้โปรแกรมรวมราคาวัสดุแล้วทำการเลือกค่า F เองโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้โปรแกรมเป็นผู้กรอก

17 Q&A Thank you for attention


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวมุทิตา พลอยน้อย นางสาววีรยา เจริญกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google