งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Agenda วัตถุประสงค์ การออกแบบระบบ การทดสอบ ประโยชน์ที่ได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Agenda วัตถุประสงค์ การออกแบบระบบ การทดสอบ ประโยชน์ที่ได้รับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Agenda วัตถุประสงค์ การออกแบบระบบ การทดสอบ ประโยชน์ที่ได้รับ
ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข สรุปผลโครงการ ข้อเสนอแนะ

3 วัตถุประสงค์ พัฒนาและจำลองระบบสัญญาณไฟจราจรที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ และสามารถควบคุมการจราจรตามสภาพและปริมาณการจราจรในขณะเวลานั้นๆ โดยสามารถควบคุมการจราจรจากศูนย์ควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายได้

4 TCP/IP TCP/IP ศูนย์ควบคุมการจราจร

5 การออกแบบ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนชุดอุปกรณ์การแสดงผลสัญญาณไฟจราจรในรูปแบบสี่แยก ส่วนโปรแกรมประยุกต์สำหรับควบคุมการทำงานของสัญญาณไฟจราจรผ่านระบบเครือข่าย

6 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล 7 segment ไมโครคอนโทรเลอร์ LED

7 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล - ชุดไมโครคอนโทรเลอร์ ARM7 LPC 2368

8 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล - ชุดแสดงผลตัวเลข 7 segment

9 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล - ชุดแสดงผลหลอด LED

10 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล

11 ส่วนโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่าย
TCP/IP โปรแกรมควบคุม บุคลากร ไมโครคอนโทรเลอร์ สัญญาณไฟจราจร 7 segment

12 ส่วนโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่าย

13 ส่วนโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่าย

14 ส่วนโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่าย

15 การตรวจสอบคำสั่งที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
- การกำหนดสัญญาณไฟเขียวในช่องการจราจรที่อยู่ติดกัน

16 การตรวจสอบคำสั่งที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
- การกำหนดสัญญาณไฟเขียวในทุกช่องการจราจร

17 การทดสอบ การทดสอบแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนการทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์ 2. ส่วนการทำงานของโปรแกรมควบคุมผ่านระบบเครือข่าย

18 ส่วนการทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์
เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติของไมโครคอนโทรเลอร์ตามที่ได้กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า โดยจะเป็นแบบตั้งเวลาการปล่อยไฟเขียวและรูปแบบการปล่อยรถ

19 ส่วนการทำงานของโปรแกรมควบคุมผ่านระบบเครือข่าย
ทำการทดสอบโดยเชื่อมระบบเครือข่ายของโปรแกรมควบคุมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับไมโครคอนโทรเลอร์ที่มีชุดอุปกรณ์การแสดงผลสัญญาณไฟจราจร

20

21 ประโยชน์ที่ได้รับ ลดปัญหาการจราจรตามแยกการจราจร โดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่ายได้ ซึ่งสามารถลดจำนวนบุคลากรที่ต้องทำการควบคุมสัญญาณไฟจราจรตามแยกการจราจรต่างๆ โดยตรง

22 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
การเพิ่มเติมในส่วนของตัวแสดงผลตัวเลขนับถอยหลังแบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มีไม่เพียงพอ - ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ใช้มี GPIO port 25 GPIO พื้นที่ในการจัดเก็บโปรแกรมบนไมโครคอนโทรเลอร์มีขนาด 32 kb ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แนวทางการแก้ไข ใช้ shift register ในการขยาย output โดยใช้ shift register เบอร์ 74HC595

23 สรุปผลโครงการ พัฒนาและจำลองระบบสัญญาณไฟจราจร ที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ ควบคุมและปรับเปลี่ยนการจราจรให้เป็นไปตามสภาพและปริมาณในขณะนั้น โดยการควบคุมจากศูนย์ควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายได้

24 ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงโปรแกรมให้ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติและสามารถวิเคราะห์แยกการจราจรที่อยู่ใกล้เคียงกันมาช่วยในการตัดสินใจในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรบนระบบเครือข่ายให้มีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น ศึกษาและเพิ่มเติมเทคโนโลยี image processing ในการเข้ามาช่วยในการกำหนดการทำงานของสัญญาณไฟจราจร

25 Thank you for your attention.


ดาวน์โหลด ppt Agenda วัตถุประสงค์ การออกแบบระบบ การทดสอบ ประโยชน์ที่ได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google