งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

2 สรุปขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
1. อ่านคำแนะนำในการใช้งานแบบฟอร์ม กบข. 2. คลิกเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการจัดทำ 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 4. กดปุ่ม “คลิกที่นี่! เพื่อเข้าสู่หน้าจอสั่งพิมพ์” 5. สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม 6. ผู้เกี่ยวข้องลงนามให้ครบทุกราย 7. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นเรื่องให้ครบถ้วน 8. ส่งแบบฟอร์มที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบมายัง กบข. click สไลด์ถัดไป เพื่ออ่านรายละเอียดแต่ละหัวข้อ 2

3 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
1. อ่านคำแนะนำในการใช้งานแบบฟอร์ม กบข. คำแนะนำในการตั้งค่าหน้าจอ คำแนะนำ...การระบุวันพ้นสมาชิกภาพ click ที่หัวข้อ เพื่ออ่านรายละเอียด ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจาก กบข. เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง 2. คลิกเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการจัดทำ 3

4 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง ช่องใดที่ระบุ * ไว้ ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 4

5 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
ในการกรอกแบบ กบข.รง 008/1/2551 ให้ระบุความประสงค์เพียง 1 ข้อ หากเลือกข้อ 3 ให้กดปุ่ม “กรอกแบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ หรือขอทยอยรับเงิน”(แบบ กบข.บต 001/2551) เพื่อกรอกรายละเอียด 5

6 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
หากยังไม่ได้กรอกข้อมูลในแบบ กบข. บต 001/ เมื่อกด “ปุ่ม คลิกที่นี่ ! เพื่อเข้าสู่หน้าจอสั่งพิมพ์” จะปรากฏข้อความเตือน เพื่อให้กลับไปกรอก แบบ กบข. บต 001/2551 ก่อน 6

7 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
กรอกข้อมูลในแบบ กบข. บต 001/2551 ให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะนำท่านกลับมายังหน้าจอแบบ กบข. รง 008/1/2551 7

8 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
4. กดปุ่ม “คลิกที่นี่! เพื่อเข้าสู่หน้าจอสั่งพิมพ์” หากท่านระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งเตือน กรุณากลับไประบุ/แก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอใหม่ ให้สั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF file 8

9 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
5. สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม เลือก file และสั่ง Print 9

10 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
หรือสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเมนูตามภาพด้านล่าง กดปุ่มนี้ เพื่อ save file ข้อมูล กดปุ่มนี้ เพื่อสั่งพิมพ์ 10

11 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
6. ผู้เกี่ยวข้องลงนามให้ครบทุกราย ตัวอย่างการลงนามแบบ กบข. รง 008/1/2551 พยานลงนามทั้ง 2 ราย ผู้มีสิทธิรับเงินลงนาม 11

12 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ ลงนาม จนท.ผู้จัดทำเอกสาร ลงนาม หัวหน้าส่วนราชการลงนาม 12

13 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
7. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นเรื่องให้ครบถ้วน (โปรด click เพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นเรื่อง) 8. ส่งแบบฟอร์มที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบมายัง กบข. ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341 13


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google