งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

General Purpose Prepaid Payment System COE2007-18 ระบบชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเงินสด ผู้จัดทำ โครงการ นายธนิด นะทะศิริ รหัส 473040583-9 นายพัฒนพงศ์ ศรีทวีกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "General Purpose Prepaid Payment System COE2007-18 ระบบชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเงินสด ผู้จัดทำ โครงการ นายธนิด นะทะศิริ รหัส 473040583-9 นายพัฒนพงศ์ ศรีทวีกาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 General Purpose Prepaid Payment System COE2007-18 ระบบชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเงินสด ผู้จัดทำ โครงการ นายธนิด นะทะศิริ รหัส 473040583-9 นายพัฒนพงศ์ ศรีทวีกาศ รหัส 473040601-3 อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ร่วมประเมิน โครงการ อาจารย์ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ วาธิส ลีลาภัทร

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของโครงการ 1 การดำเนินการส่วนของฮาร์ดแวร์ 2 3 การดำเนินการส่วน ของซอฟแวร์ 4 2 แผนการดำเนินงานที่วางไว้ 5 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต 6 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 6 ถาม - ตอบ 7

3 ที่มาและความสำคัญ ของโครงการ 3

4

5 การดำเนินการส่วนของ ซอฟแวร์ 5

6 การดำเนินงานส่วน ฮาร์ดแวร์ ออกแบบลายวงจรโดยใช้โปรแกรม Eagle 4.16 ทำกล่องและจัดวางแผงวงจรลงในกล่อง ทดสอบโดยใช้โปรแกรม General Purpose Prepaid Payment System tester 6

7 แผนการดำเนินงาน ปัจจุบัน ก.พ.ก.พ. ม.ค.ม.ค. ธ.ค.ธ.ค. พ.ย.พ.ย. 7 มิ. ย.- ก. ย. ต.ค.ต.ค. ก.พ.ก.พ. ม.ค.ม.ค. ธ.ค.ธ.ค. พ.ย.พ.ย. ต.ค.ต.ค. - ค้นคว้าหาข้อมูลระบบตู้หยอด เหรียญ - จัดทำเว็บไซต์ - ค้นคว้าหาข้อมูลระบบการ ทำงานของเครื่องรูดบัตร - ออกแบบวงจรการทำงานของ ฮาร์ดแวร์ - ทดสอบและแก้ไขฮาร์ดแวร์ - ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม - ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม - ออกแบบฐานข้อมูลและรูปแบบ โปรแกรมควบคุม - เขียนโปรแกรม - จัดทำในส่วนของฮาร์ดแวร์ ( กล่องควบคุม ) - ทดสอบระบบโดยรวม - พัฒนาและแก้ไขระบบ - เขียนรายงานและคู่มือการใช้ งาน

8 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ในอนาคต 1 เขียน โปรแกรม ส่วนควบคุม การทำงาน ของระบบ ฝั่ง ผู้ใช้บริการ 2 ทดสอบ พัฒนาและ แก้ไข ข้อผิดพลา ดของ โปรแกรม 3 เชื่อมต่อเข้า กับระบบ ฮาร์ดแวร์ เพื่อทดลอง ใช้งานระบบ 8

9 ปัญหาที่พบและแนว ทางแก้ไข 9

10

11


ดาวน์โหลด ppt General Purpose Prepaid Payment System COE2007-18 ระบบชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเงินสด ผู้จัดทำ โครงการ นายธนิด นะทะศิริ รหัส 473040583-9 นายพัฒนพงศ์ ศรีทวีกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google