งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส 493041148 - 4
นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส นาย สิทธา ใจดี รหัส

2 หัวข้อนำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
แผนการดําเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

3 ที่มาของโครงการ เครื่องตั้งสายกีตาร์ ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักดนตรี ปัจจุบันเครื่องตั้งสายกีตาร์นั้นมีราคาค่อนข้างสูง พัฒนาเครื่องตั้งสายกีตาร์แบบบอกโน๊ตที่มีราคาถูก

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างเครื่องตั้งสายกีตาร์ ราคาถูกที่อาจจะสามารถตั้งสายเครื่องสายชนิดอื่นได้ เพื่อศึกษาการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณเสียง

5 ขอบเขตของโครงการ เครื่องตั้งสายกีตาร์ สามารถบอกตัวโน๊ตหรือเสียงของโน๊ตในขณะนั้นได้และจะต้องบอกย่านความถี่เสียง หรือโน๊ตที่จะวัดได้

6 แผนการดําเนินงาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้เครื่องตั้งสายกีตาร์ ที่มีความแม่นยำในการเทียบเสียงและราคาถูกกว่าท้องตลาด ได้โปรแกรมที่อ่านและวิเคราะห์สัญญาณความถี่และสัญญาณเสียง ซึ่งสามารถนำไปศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องได้อีก

8 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 รูป : แสดงโครงสร้างภายในของ MCS-51

9 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 รูป : แสดงขาต่างๆของ เบอร์ 8051

10 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลงสัญญาณอนาล็อก-ดิจิตอล รูป : การแปลงสัญญาณอนาล็อก-ดิจิตอล

11 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ศึกษาความถี่ของเสียงของตัวโน๊ตประจำสายของกีตาร์ String Scientific pitch Helmholtz pitch Interval from middle C Frequency first E4 e' major third above Hz second B3 B minor second below Hz Third G3 G perfect fourth below Hz Fourth D3 D minor seventh below Hz Fifth A2 A minor tenth below 110 Hz Sixth E2 E minor thirteenth below 82.41 Hz

12 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ศึกษาความถี่ของเสียงของตัวโน๊ตประจำสายของกีตาร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E F F♯ G A♭ A B♭ B C C♯ D E♭

13 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ศึกษาการคำนวณหาค่าความถี่ประจำตัวโน้ตแต่ละเส้นได้โดยใช้สูตร f = 2n/12 × 440 Hz ศึกษาการประมวลผลสัญญาณตัวรับรู้ ( Sensor Signal Processing )

14 คำถาม & คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google