งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Device for single – phase ac parameter measurement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Device for single – phase ac parameter measurement"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Device for single – phase ac parameter measurement
เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว

2 หัวข้อการรายงาน ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ แผนการดําเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ สิ่งที่ศึกษาเพิ่มเติม

3 ที่มาของโครงการ การวัดค่าทางไฟฟ้าหลายๆ ค่าในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปจะต้องใช้มิเตอร์หลายตัว ทำให้เกิดความยุ่งยาก ดังนั้นจึงได้มีการนำวงจรวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าเหล่านี้ ไปผนวกกับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำให้สามารถนำค่าทางไฟฟ้าเหล่านี้ไปแสดงบนจอ LCD

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาการทำงานชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ สร้างอุปกรณ์ที่สามารถวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าได้

5 ขอบเขตของโครงการ สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเฟสเดียว โดยสามารถที่จะทำการแสดงผลค่าต่างๆ ทางจอ LCD ได้พร้อมกันทั้งหมด แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่วัดได้จะไม่เกินไฟฟ้าบ้าน 220 Vrms และความถี่ช่วง Hz กระแสไฟฟ้าสลับที่วัดได้ไม่เกิน 10 A

6 แผนการดําเนินงาน ตารางเวลาและแผนการดำเนินงาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวที่สามารถวัดค่าแรงดัน กระแส และอิมพีแดนซ์ได้ ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม การออกแบบและสร้างฮาร์ดแวร์ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้

8 สิ่งที่ศึกษาเพิ่มเติม
ภาษาของไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษา Assembly Interpreters Compilers คุณสมบัติสำคัญของไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล mcs-51 มีตัวตั้ง และนับเวลาขนาด 16 บิต 2 ตัว มีพอร์ทอินพุท และเอาท์พุท ขนาด 8 บิต จำนวน 4 พอร์ท สามารถรับการอินเตอร์รับ (Interrupt) ได้ 5 แหล่ง พอร์ทอนุกรมสามารถรับส่งข้อมูลได้แบบ Full Duplex etc…

9 สิ่งที่ศึกษาเพิ่มเติม
สิ่งที่จำเป็นต้องมีในเครื่องวัดไฟฟ้า ความแม่นยำ (Precision) ความเที่ยงตรง (Accuracy) ความไว (Sensitivity) ความสามารถในการแยกค่า (Resolution) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการวัดทางไฟฟ้า ความผิดพลาดจากความประมาท (Gross Errors) ความผิดพลาดจากเครื่องมือวัด (Instrumental Errors) ความผิดพลาดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Errors) ความผิดพลาดที่ไม่แน่นอน (Random Errors)

10 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Device for single – phase ac parameter measurement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google