งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย โดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย โดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย โดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี หอมดี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 หัวข้อนำเสนอ การประยุกต์ใช้ RFID
และเพชรพลอย ความคืบหน้าของโครงการ ภาพรวมของระบบ การใช้งานแท็ก การเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล ระบบกันขโมย ระบบตรวจสอบคลังสินค้า ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แผนการดำเนินงานในอนาคต

4 การประยุกต์ใช้ RFID การประยุกต์ใช้ทั่วไป เหตุใดจึงเลือกใช้กับร้านทอง??
ทองมีมูลค่าสูง ราคาแพง เป็นสินค้าขนาดเล็ก

5 การประยุกต์ใช้ RFID ในร้านครื่องประดับทองรูปพรรณและเเพชรพลอย
การทำงานระบบเดิมและปัญหาที่เกิดขึ้น ความล่าช้า และเสียเวลาในการทำงานมาก มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานสูง ความขี้เกียจในการทำงาน ข้อมูลจากการทำงานนำมาใช้ประโยชน์ได้น้อย ทรัพย์สินถูกโจรกรรมไปโดยไม่รู้ตัว

6 ความคืบหน้าของโครงการ
ระบบหลัก ระบบตรวจสอบคลังสินค้า ระบบกันขโมย ระบบจัดทำรายงาน ระบบย่อย ระบบจัดการฐานข้อมูลสินค้าและผู้เข้าใช้ระบบ ระบบบันทึกการขายสินค้า ระบบตรวจสอบผู้ใช้งาน ระบบจัดการอ่าน-เขียนแท็ก

7 ภาพรวมของระบบ แผงทอง

8 ภาพรวมของระบบ user ตรวจสอบคลังสินค้า จัดการฐานข้อมูล ตรวจสอบผู้ใช้งาน
กันขโมย บันทึกการขายสินค้า จัดทำรายงาน จัดการ อ่าน-เขียนแท็ก

9 ภาพรวมของระบบ user detail item ตรวจสอบคลังสินค้า จัดการฐานข้อมูล
บันทึกการขายสินค้า กันขโมย จัดการ อ่าน-เขียนแท็ก จัดทำรายงาน

10 ฐานข้อมูล Item PK Id Tagid Datein Timein Pricein Dateout timeout
priceout Status FK detid Detail PK detid Accessory Category Weight Purity Tightly Pattern Picture Warn User_table PK Username Pass Admin Fname Lname Question Answer

11 การใช้งานแท็ก Sector 0 Block 0 Tag ID Block 1 Item ID Block 2 Sold
16 --> Sector 0, Block 2 ระบุว่าได้ชำระสินค้าแล้วหรือไม่ 1 --> ยังไม่ได้ชำระเงิน 0 --> ชำระเงินแล้ว

12 การเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล
Sector 0 Block 0 Block 1 Block 2 25 4A946578C C 4A946578C C Tag ID Item ID Sold

13 บันทึกการขายสินค้า Sector 0 Tag ID Item ID Sold Block 0 Block 1
4A946578C C 25 25 Sector 0 Block 0 Block 1 Block 2 Tag ID Item ID Sold

14 ระบบแจ้งเตือนการขโมย
Sector 0 Tag ID Item ID Sold 4A946578C C

15 การตรวจสอบคลังสินค้า
25 Item ID Status 23 24 25 26 Sector 0 Tag ID Item ID Sold 4A946578C C

16 ต้นทุน เครื่องอ่านแบบมือถือ 1 เครื่อง ราคา บาท
เครื่องอ่านแบบประตู 1 เครื่อง ราคา บาท แท็กจำนวน ชิ้น ราคาชิ้นละประมาณ 50 บาท รวมเป็นเงิน บาท รวมเป็นเงิน บาท

17 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
หากมีโลหะปิดบังแท็กจนหมดเครื่องอ่านจะไม่สามารถ อ่านได้

18 แผนการดำเนินงานในอนาคต
พัฒนาโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

19 คำถามหรือข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย โดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google