งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 รายได้ประชาชาติ National Income.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 รายได้ประชาชาติ National Income."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 รายได้ประชาชาติ National Income

2 กระบวนการทางเศรษฐกิจ

3 กระบวนการทางเศรษฐกิจ

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายกระแสวงจรการไหลเวียนของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจได้ บอกความหมายของรายได้ประชาชาติได้ อธิบายวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาติ ด้านรายได้ รายจ่าย และผลิตผล บอกความหมายและความสัมพันธ์ของ GDP, GNP, NNP NI ,PI ,DI (DPI) อธิบายรายได้ต่อบุคคลในรูปแบบต่างๆได้ เปรียบเทียบรายได้ที่เป็นตัวเงินกับรายได้ประชาชาติ ที่แท้จริงได้ บอกประโยชน์ของรายได้ประชาชาติได้

5 รายได้ประชาชาติ หมายถึง มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทุกชนิดของประเทศที่ได้รับในรอบระยะเวลา 1 ปี ส.ศ.ช, สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่รับผิดชอบของรายได้ประชาชาติ

6 การคำนวณหารายได้ประชาชาติมี 3 วิธี
คำนวณด้านรายได้ Income Approach คำนวณด้านรายจ่าย Expenditure Approach คำนวณด้านผลผลิต Product Approach

7 1. คำนวณด้านรายได้ Income Approach
ดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า ค่าจ้าง / เงินเดือน ยกเว้น เงินโอน เงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ เงินที่ผิดกฎหมาย

8 2. คำนวณด้านรายจ่าย Expenditure Approach อุปโภคและบริโภค(C ) รายจ่ายสะสมทุน (I) รายจ่ายการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล(G) การลงทุนสุทธิใต่างประเทศ(F)

9 สินค้าและบริการ ที่มีราคา สินค้าหรือบริการ ขั้นสุดท้าย
3. คำนวณด้านผลผลิต Product Approach สินค้าและบริการ ที่มีราคา สินค้าหรือบริการ ขั้นสุดท้าย

10 ความหมายและความสัมพันธ์ของ GDP,GNP,
NNP, NI ,PI ,DI (DPI) แบ่งเป็น 6 ประเภท GDP ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นเป็นการสร้างงานภายในประเทศไม่ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะไม่ใช่คนไทยก็ตาม GNP ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นเป็นทรัพยากรของไทยที่ไปสร้างงานต่างประเทศ GNP = GDP +F

11 NNP = GNP – ค่าใช้จ่ายใน
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ NNP = GNP – ค่าใช้จ่ายใน การใช้ทุน

12 NI รายได้ประชาชาติ NI = NNP – ภาษีทางอ้อม หักเงินอุดหนุน

13 PI รายได้ส่วนบุคคล PI = NI – (ภาษีเงินได้นิติบุคคล + กำไรที่ยังไม่จัดสรร) + (เงินโอน + ดอกเบี้ยสุทธิ)

14 รายได้ที่ใช้จ่ายจริง
DI รายได้ที่ใช้จ่ายจริง DI = PI – ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

15 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
อันดับที่ 3 ได้แก่ประเทศ Japan มี GDP สูงถึง : $5,683,292 ล้าน

16 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

17 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
อันดับที่ 7 ได้แก่ประเทศ บราซิล มี GDP สูงถึง : $2,192,958 ล้าน อันดับที่ 8 ได้แก่ประเทศ อิตาลี มี GDP สูงถึง : $2,054,902 ล้าน อันดับที่ 9 ได้แก่ประเทศ รัฐเซีย มี GDP สูงถึง : $1,678,107 ล้าน

18 อันดับที่30ได้แก่ประเทศ ไทย มี GDP สูงถึง : 334,026 ล้าน
อันดับที่30ได้แก่ประเทศ ไทย มี GDP สูงถึง : 334,026 ล้าน

19 PI GDP NI GNP NNP DI / DPI ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น
ต่างประเทศ NNP NI – (ภาษีเงินได้นิติบุคคล + กำไรที่ยังไม่จัดสรร + (เงินโอน + ดอกเบี้ยสุทธิ) DI / DPI

20 ข้อแตกต่างกันของรายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเงินกับรายได้ประชาชาติที่แท้จริง
คือ การนำเอาตัวเลขรายได้ประชาชาติตามราคาตลาดในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกัน เพื่อทำการวิเคราะห์ผลผลิต รายได้ประชาชาติที่แท้จริง คือ รายได้ประชาชาติที่ปรับตัวเลข โดยใช้ราคาของปีใดปีหนึ่ง หรือปีที่เศรษฐกิจดีที่สุด

21 ประโยชน์ของการศึกษารายได้ประชาชาติ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ใช้เป็นนโยบายการเก็บภาษี เทียบเคียงฐานะทางเศรษฐกิจ

22 อย่าลืมทำใบงานและแบบทดสอบนะคร้าบ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 รายได้ประชาชาติ National Income.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google