งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2 ทำไม SchoolNet ริเริ่มโครงการอาสาสมัคร
ปัจจุบันโครงการ SchoolNet มีสมาชิกประมาณ 1,000 โรงเรียน และตั้งเป้าหมาย ปี 2542 จำนวน 1,500 โรงเรียน จุดประสงค์หนึ่งของโครงการ SchoolNet คือ Local Support แก่โรงเรียน อาสาสมัครที่ดี จะทำให้สมาชิก SchoolNet สามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดผลอย่างเต็มที่

3 สถานภาพของโรงเรียนที่เป็นสมาชิก
ไม่เคยรู้จักและสัมผัสกับอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลย รู้จักอินเทอร์เน็ต แต่ไม่เข้าใจว่าจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่ทราบว่าจะใช้ อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

4 อาสาสมัครจะช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างไร
อาสาสมัครไม่เพียงแต่ช่วยเหลือโรงเรียนด้านเทคนิคเท่านั้น แต่อาสาสมัครยังสามารถช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน และช่วยให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SchoolNet ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด

5 อาสาสมัครคืออะไร ? ผู้ที่ตระหนักถึงประโยชน์ ที่เยาวชนของชาติจะได้รับจากการเรียนรู้ ใช้งาน ค้นคว้าข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต

6 อาสาสมัครมีประโยชน์อย่างไร ?
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคแก่โรงเรียนอย่างรวดเร็ว ลดภาระค่าโทรศัพท์ทางไกลของโรงเรียนต่างจังหวัดที่โทรมารับคำปรึกษาจากศูนย์บริการ SchoolNet โดยตรง เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการเผยแพร่ข่าวสารและ กิจกรรมระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค อาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

7 หน้าที่ของอาสาสมัคร ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่โรงเรียนใน SchoolNet ให้คำปรึกษาและความรู้ทางด้านการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลโครงการ SchoolNet ส่งเสริมและพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนและระหว่างกลุ่มโรงเรียน ร่วมประสานงานกับส่วนกลาง ช่วยเหลือโรงเรียนในการติดตั้งและดูแล Internet Server ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนในการสร้างเว็บเพจ

8 โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
โครงการอาสาสมัคร โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เนคเทคประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นอาสาสมัคร มีผู้สมัครเป็นอาสาสมัคร จำนวน 60 คน 23 จังหวัดทั่วประเทศ

9 สัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet และอาสาสมัคร
ร่วมกับอาสาสมัครจังหวัดสระบุรี คุณอภิชาติ พุทธเจริญ จัดสัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet 19 โรงเรียน ร่วมกับอาสาสมัครจังหวัดจันทบุรี คุณจิระศักดิ์ สุวรรณโณ จัดสัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet 20 โรงเรียน

10 โครงการปฐมนิเทศอาสาสมัคร
ได้ทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย” จากACT/KENAN Institute Asia เป็นเงิน 754,9000 บาท จัดปฐมนิเทศอาสาสมัคร ในวันที่ กรกฎาคม 2542 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

11 วัตถุประสงค์ของโครงการปฐมนิเทศอาสาสมัคร
สร้างความเข้าใจในโครงการ SchoolNet แก่อาสาสมัคร เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่โรงเรียนต่างจังหวัด ลดภาระค่าโทรศัพท์ทางไกลที่โรงเรียนโทรปรึกษา ผลักดันให้บุคลากร/องค์กร มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตน

12 รายละเอียดของอาสาสมัคร
อาสาสมัครจะมีอายุตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม วันที่ 31 มกราคม 2543 โครงการ SchoolNet จัดฝึกอบรมสัมมนาให้อาสาสมัคร ซึ่งทางโครงการต้องพิจารณาถึงความต้องการของอาสาสมัครส่วนใหญ่ SchoolNet จะมีเงินสนับสนุนกิจกรรมที่ทางอาสาสมัครจะจัดร่วมกับโรงเรียน เช่นค่าวิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร

13 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google