งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส.) Asset Management Corporation (AMC) เป็นองค์กรเฉพาะกิจ จัดตั้งขึ้นโดยพระราช กำหนด บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน การเงิน พ.ศ. 2540 เป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหา สถาบันการเงินและฟื้นฟูสถานการณ์

2 ทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท กระทรวง การคลังถือหุ้นแต่ผู้เดียว
- ทำหน้าที่ประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่ไม่สามารถฟื้นฟูฐานะได้ เพื่อนำมาบริหารและขายต่อ

3 สถาบันการเงิน ที่มีปัญหา ชำระบัญชี ป.ร.ส. ประมูลซื้อ AMC ขายต่อ

4 วัตถุประสงค์และหน้าที่หลักของ บบส
วัตถุประสงค์และหน้าที่หลักของ บบส. คือ เป็นองค์กรที่รับซื้อและรับโอนสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพจาก สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ 2. สถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ พัฒนาระบบสถาบันการเงินได้เข้าถือหุ้น และ มีอำนาจบริหารจัดการ 3.องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (อบส.)

5 บบส. จะนำเอาสินทรัพย์ดังกล่าวไปบริหารให้มีสภาพและมูลค่าสูงขึ้น และจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป

6 การดำเนินงานของ บบส. จะเน้นการบริหาร
งานที่เป็นสากล มีอิสรภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ ตามนโยบายดังนี้ หลีกเลี่ยงการขาดทุนจากการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน พยายาม ทำกำไร ส่งคืนให้รัฐ เพื่อชดเชยความเสียหายจากปัญหาสถาบันการเงิน

7 ช่วยลูกหนี้คนไทยผู้สุจริต ให้ได้รับความเป็นธรรม และอยู่รอด ผ่านวิกฤต เศรษฐกิจ และการเงิน อันจะส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจ และการเงิน โดยรวม ของประเทศฟื้นตัว ดำเนินงานด้วยความสุจริต และโปร่งใส

8 1 3 2 การดำเนินงานของ บบส บริหารและ การจำหน่าย ซื้อสินทรัพย์
จัดการสินทรัพย์ -การโอนหนี้ -การแปลงสภาพหนี้ -การปรับลดหนี้ -การแปลงหนี้เป็นทุน การจำหน่าย สินทรัพย์ -การขาย -การประมูล -การร่วมลงทุน ซื้อสินทรัพย์ - การประมูล

9 ซื้อและรับโอนสินทรัพย์
บบส. จะไม่เข้าประมูลแข่งขันในรอบแรก แต่จะเข้าประมูลสินทรัพย์ที่เหลือจาก ปรส. 2. บริหารจัดการสินทรัพย์ ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจของลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้

10 3. จำหน่ายสินทรัพย์ บบส. มีนโยบายขายคืนให้แก่เจ้าของเดิมเป็นอันดับแรก


ดาวน์โหลด ppt บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google