งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 Kasetsart University Finance Division มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550 กองคลัง อาคารสารนิเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 Kasetsart University Finance Division มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550 กองคลัง อาคารสารนิเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 http://www.finance.ku.ac.th E-mail : psdfn@ku.ac.th ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 Kasetsart University Finance Division มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550 กองคลัง อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8147-50 ภายใน 4301-4325 โทรสาร. 0-2942-8147-50 ฉบับนี้เป็นฉบับที่สามแล้วนะคะสำหรับกองบรรณาธิการชุดใหม่ซึ่งเรามีความ พยายามที่จะสรรหาข่าวมาเสนอเพื่อให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ติดตามเสมอมา ท่านใดมี ข้อคิดเห็นดีที่จะแนะนำหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารก็ขอเชิญใช้บริการได้ ช่วงนี้อากาศ หนาวเย็นระวังรักษาสุขภาพด้วยนะ สำหรับฉบับนี้มีข่าวมาเสนอหลายข่าวด้วยกัน ล้วนแต่มีประโยชน์ก็ขอเชิญติดตามข่าวกันได้เลยคะ “ กองคลังเป็นหน่วยงาน สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านการคลัง ยึดหลักความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความปรารถนาดี จากกอง บก. ตามที่คณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงิน รางวัลปี 2548 รอบ 2 กองคลังได้ ดำเนินการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินเดือน ของท่านจำนวน 280.73 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2550 เรียบร้อยแล้ว กรณีที่บุคลากรต้องการส่งคืน เงินชำระหนี้ ของกองทุนสวัสดิการ มก. นั้น ขอให้ท่านนำมาชำระที่งานการเงิน กองคลังให้เสร็จภายในวันสุดท้ายของ แต่ละเดือน ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่าได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการ บำนาญในระหว่าง วันที่ 17 - 19 มกราคม 2550 นี้แล้ว สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับโปรดติดต่อ... กองคลัง งานการเงิน โทร. 4316 กรณีบุคลากรท่านใดที่ส่งสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของท่านให้กับกอง การเจ้าหน้าที่และกองคลังแล้ว ขอให้ แจ้งการกับทางธนาคารที่ท่านต้องการ โอนเงินด้วย เพื่อความสะดวกในการ โอนเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงิน ตกเบิก ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน บุตรของท่าน กองคลัง โดยงานเงินรายได้จะทำ การรวบรวมรายงานงบการเงินของ โครงการพิเศษสำหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป ทั้งนี้จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ โครงการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดส่งงบ การเงิน ประจำปีงบประมาณ 2549 ภายใน สิ้นเดือน มกราคม 2550 หากมีข้อสงสัย ประการใดโปรดติดต่อ คุณสนั่น ประกอบ ศรี งานเงินรายได้ โทร. 4323 ได้นะค่ะ

3 ที่ปรึกษา : รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์, อาจารย์เปรื่องบุญ จักกะพาก, ผอ. วลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ ชัย บรรณาธิการ : สรัญญา โชติพัฒน์ กองบรรณาธิการ : ฐานิตา แสงธรรมประทีป, สุภัทรา วงษ์วันทนีย์, เยาวภา เอี่ยมพุ่ม, พร ภิรมย์ เกิดแสง, สมคิด ปิ่นสุวรรณ, พัชรา บุญโปร่ง, ธีระวัฒน์ บุญเกิด ฝ่ายพิมพ์ : ธีระวัฒน์ บุญเกิด, พัชรา บุญโปร่ง เลขานุการ : สมคิด ปิ่นสุวรรณ งบประมาณปี 2550 นี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างตามปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณโดยเคร่งครัด และทำสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2550 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำ สัญญา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ระบบ GFMIS) วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต้องออกเลข BG 01 ก่อนจัดทำ PO ทุกครั้ง แบบฟอร์ม บส.01 ใหม่ล่าสุดต้องเป็นเวอร์ชั่น V.1.07 เท่านั้น กรณี เวอร์ชั่นนอกเหนือจากนี้ไม่สามารถนำส่งผ่านระบบ GFMIS ได้ ท่านสามารถ ขอแบบฟอร์มได้ที่งานพัสดุ กองคลัง หรือสามารถ Download ได้ที่ Finance.ku.ac.th ( ฟอร์ม ) ตามที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 50 ห่อ ( ขนาดบรรจุห่อละ 100 ชุด ) จ่ายให้แก่ หน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบัน กอง เพื่อเบิกไปใช้ในราชการแทนการจ่ายหนังสือรับ การหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรูปเล่ม ( แบบเดิม ) นั้น หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยในการ ใช้งานประการใด กรุณาติดต่อ คุณสุภาพร เลาะมะ งานการเงิน โทร. 4325 ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อหัว โดยการอัญเชิญพระราชดำรัส หรือ พระบรมราโชวาทที่ได้น้อมนำมายึดถือปฏิบัติในการทำงาน การดำเนินชีวิต.... โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบ แล้วส่งทางจดหมาย โทรสาร หรือทาง เว็บไซต์ กบข. เมนู “ ร่วมถวายความจงรักภักดี.....” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 สมาชิก กบข. ทุกท่านร่วมกันถวายความ จงรักภักดีด้วยกันนะครับ ( กบข. ตู้ปณ. 19 ปณฝ. กระทรวงการคลังกรุงเทพ 10411 โทรสาร 0-2636- 09604 เว็บไซด์ www.gpf.or.th)


ดาวน์โหลด ppt ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 Kasetsart University Finance Division มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550 กองคลัง อาคารสารนิเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google