งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (1)
Stang Mongkolsuk Library Bookshop (1)

2 ประวัติความเป็นมาของโครงการ
เริ่มก่อตั้งปี 2548 (มกราคม 2548-ปัจจุบัน) ผู้ริเริ่มโครงการคือ คุณรุจเรขา อัศวิษณุ (หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)

3 ประวัติความเป็นมาของโครงการ
เนื่องจากหนังสือและตำราวิชาการในปัจจุบันมีราคาสูง บางเล่มอาจมีราคาตั้งแต่ หลักพันจนถึงหลักหมื่น หากเป็นนักศึกษาที่มีความจำเป็นในการใช้หนังสือ ประกอบการเรียน หรือเพื่อเสริมความรู้นอกเวลาเรียนเพิ่มเติม อาจเกินความสามารถ ที่จะซื้อได้ การจัดทำกิจกรรมโครงการร้านจำหน่ายหนังสือจะช่วยให้นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถซื้อหนังสือคุณภาพดีได้ในราคาที่ประหยัด และเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มี หนังสืออยู่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้หนังสือนั้นอีกสามารถนำหนังสือมาจำหน่ายกับโครงการนี้ได้ นอกจากนั้นอาจารย์ นักเขียน หรือผู้ที่ต้องการจำหน่ายหนังสือใหม่สามารถนำหนังสือมา ฝากจำหน่ายกับโครงการนี้ได้เช่นกัน

4 ประวัติความเป็นมาของโครงการ
เดิมโครงการชื่อ “ร้านจำหน่ายหนังสือและแลกเปลี่ยนหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Stang Mongkolsuk Library Bookshop & Exchange Corner)” ต่อมาปี 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น “ร้านจำหน่ายหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Stang Mongkolsuk Library Bookshop)” ปัจจุบันดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่องครบเป็นเวลา 2 ปี (ม.ค. 48-ม.ค. 50)

5 วัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการ
1. เพื่อเป็นแหล่งรับฝากจำหน่ายหนังสือทั่วไปและตำราวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลทั่วไป 2. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อตำราของนักศึกษา ให้นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของ หนังสือและตำราวิชาการที่มีคุณภาพสูงได้ในราคาประหยัด 3. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลทั่วไป 4. รายได้ส่วนหนึ่งจากการฝากจำหน่าย เพื่อใช้เป็นเงินสวัสดิการของงานสารสนเทศและ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7 สถานที่ดำเนินการ สถานที่จำหน่ายหนังสือ บริเวณชั้น 2 ของห้องสมุด(เชิงบันไดทางขึ้นชั้น 3) สถานที่ทำการ ห้อง P203 โทร. 5717

8 ที่ปรึกษาโครงการ คุณรุจเรขา อัศวิษณุ หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ผู้เริ่มโครงการ) คุณมัณฑนา สุนันตา บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

9 ระเบียบการรับฝากจำหน่ายหนังสือ
1. สามารถนำหนังสือมาฝากจำหน่ายได้ไม่จำกัด 2. ห้องสมุดไม่รับฝากจำหน่ายหนังสือซึ่งเป็นฉบับสำเนาจากต้นฉบับจริง เพราะอาจเกิด ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในภายหลัง 3. ห้องสมุดไม่รับฝากจำหน่ายหนังสือจากร้านค้าและสำนักพิมพ์ 4. ผู้ฝากควรทำความเข้าใจเรื่องสภาพของหนังสือ การกำหนดราคาจำหน่าย และการลด ราคาหนังสือให้กับผู้ซื้อ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ผู้รับฝาก โดยเฉพาะการกำหนดราคาควร พิจารณาจากสภาพและอายุการใช้งานของหนังสือด้วย 5. การอนุญาตให้ฝากจำหน่าย หรือยกเลิกการฝากจำหน่ายหนังสือทุกเล่ม ขึ้นอยู่ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รับฝาก

10 ระเบียบการรับฝากจำหน่ายหนังสือ
6. ระยะเวลาการฝากจำหน่ายหนังสือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหนังสือและดุลยพินิจ ของผู้ฝาก หากไม่สามารถจำหน่ายได้ทางห้องสมุดจะติดต่อให้มารับหนังสือคืน 7. ผู้ฝากจะต้องนำหลักฐานมาแสดงเมื่อมารับเงินค่าจำหน่ายหนังสือทุกครั้ง (ในกรณีที่ผู้ฝากทำหลักฐานสูญหาย ให้นำบัตรประชาชนมาแสดงตนแทนได้) 8. การติดต่อฝากจำหน่าย เปิดบริการเฉพาะภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จันทร์- ศุกร์ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 9. ผู้ฝากสามารถติดตามผลการจำหน่ายได้ที่ห้องสมุด หรือติดต่อคุณอาภาภรณ์ โทร หรือทางเว็บไซต์

11 ค่าธรรมเนียมรับฝากจำหน่ายหนังสือ
ประเภทหนังสือ ราคาจำหน่าย (บาท) ค่าดำเนินการ(%) จากราคาที่จำหน่ายได้ หนังสือใหม่ > 1,000 บาท 10 % หนังสือมือสอง < 1,000 บาท 5%

12 ตัวอย่างหนังสือที่จำหน่าย

13 ตัวอย่างหนังสือที่จำหน่าย

14 เว็บไซต์ของโครงการ

15 TO BE CONTINUED

16

17


ดาวน์โหลด ppt ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google