งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน 60% ในรายวิชาหลักการตลาด โดยใช้วิธีการสอน ( เพื่อนช่วยเพื่อน) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน 60% ในรายวิชาหลักการตลาด โดยใช้วิธีการสอน ( เพื่อนช่วยเพื่อน) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน 60% ในรายวิชาหลักการตลาด โดยใช้วิธีการสอน ( เพื่อนช่วยเพื่อน) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3 พิเศษ สาขาการตลาด ผู้วิจัย นางธนิตา ขาวทอง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการตลาดของนักศึกษา ระดับ ปวส 1/3 พิเศษ นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนิสัยในการรักการอ่านและไม่มีการเตรียมก่อนสอบ ส่งผลให้ในการสอบแต่ละครั้ง นักศึกษาจะทำข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60 % ของคะแนนทดสอบ ในแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถแบ่งสาเหตุของปัญหาออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านตัวของนักศึกษา 2. ด้านครูผู้สอน 3. ด้านครอบครัว

3 ปัญหาการวิจัย ซึ่งสาเหตุดังกล่าว มีผลทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการสอบและไม่ค่อยเตรียมตัวก่อนมาสอบ ทำให้นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาระดับชั้นปวส.1/3 พิเศษ สาขาการตลาด มีการพัฒนาพฤติกรรม การเตรียมความพร้อมอ่านหนังสือก่อนสอบ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60 % เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3 พิเศษ สาขาการตลาดให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 60 %

5 แสดงคะแนนการสอบทดสอบย่อยของนักศึกษาโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง
ตารางสรุป แสดงคะแนนการสอบทดสอบย่อยของนักศึกษาโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง Test 1 = 11 คะแนน 3 คะแนน นักศึกษาสอบด้วยตนเอง Test 2 = 9 คะแนน 9 คะแนน ใช้วิธีการทำงานกลุ่ม Test 3 = 11 คะแนน 0.5 คะแนน นักศึกษาสอบด้วยตนเอง Test 4 = 11 คะแนน 5 คะแนน ใช้วิธีการเขียนแบบซ้ำ

6 แสดงคะแนนการสอบทดสอบย่อยของนักศึกษาโดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ตารางสรุป ( ต่อ ) แสดงคะแนนการสอบทดสอบย่อยของนักศึกษาโดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน Test 5 = 11 คะแนน 7.5 คะแนน Test 6 = 11 คะแนน 7 คะแนน

7 สรุปผลการวิจัย จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อช่วยเพื่อน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับรู้ที่ช้ากว่าเพื่อนในชั้นเรียน รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ การแสดงออกของนักศึกษาค่อนข้างช้า ทำให้ทุกครั้งที่มีการสอบ นักศึกษาจะทำข้อสอบไม่ได้ บางครั้งนักศึกษาอ่านมาแล้ว แต่พอนักศึกษาตอบ นักเรียนเขียนตามที่คิดไม่ได้ จึงทำให้นักศึกษาทำข้อสอบแบบผิดๆๆถูก จนทำให้ในการสอบแต่ละครั้งนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้รูปแบบและวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวิธีสอนในรายวิชา หลักการตลาด ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.) เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

9 ผลกระทบ เพื่อนที่ใช้ให้ช่วยอาจรู้สึกเหนื่อย และไม่อยากอยู่ร่วม เนื่องจากต้องคอยช่วยทุกวิชา แนวทางการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะพฤติกรรมออทิซึม คือ ครูผู้สอนควรใช้เกณฑ์ หรือกระบวนการสอบที่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน 60% ในรายวิชาหลักการตลาด โดยใช้วิธีการสอน ( เพื่อนช่วยเพื่อน) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google