งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์
COE

2 COE2010-24 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์
สมาชิกในกลุ่ม นายวิศัลย์ ประสงค์สุข นายศุภชัย ทองสุข อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร.ชัชชัย คุณบัว

3 OUTLINE เกี่ยวกับระบบโทรมาตรอเนกประสงค์ แสดงโหมดการทำงาน แผนงานในอนาคต
สรุปผลการดำเนินการ

4 เกี่ยวกับระบบโทรมาตรเอนกประสงค์
อุปกรณ์ตรวจวัดค่า เครือข่าย GSM Library ในการเรียกใช้

5 โหมดการทำงาน Maual Mode Plain Text  Some Mobile ASCII Code

6 SMS : PDU Mode What is PDU Mode? PDU compressing PDU decompressing
Receiving a message Building and sending a message

7 What is PDU Mode? By default most phones and modems using a PDU-mode (Protocol Data Unit) The default GSM alphabet uses 7 bits to represent characters.

8 Compression/Decompression
Concept Tools 7 bit default alphabet Ascii PDU Sender PDU Ascii Receiver

9 ASCII Table

10 PDU Compressing “hello”

11 PDU Decompressing

12 Receiving a message AT+CMGR=42 +CMGR: 0,,42
ED0C5BAFC2D0ED3CB E8329BFD06B540A06B10EA2A56A54F61905A740D9F4D OK

13 Receiving a message

14 Receiving a message

15 Building and sending a message

16 Building and sending a message
AT+CMGS = 18 > A AA05E8329BFD06<ctrl-z> //SMS string to send

17 SMS Packet Packet ที่ส่งจากผู้ใช้ไปยัง Mobile ของ Microcontroller
XX 00:00 Packet ที่ส่งจากผู้ใช้ไปยัง Mobile ของ Microcontroller ข้อมูล รูปแบบ คำอธิบาย XX กำหนดให้เป็น Key ของ SMS Packet 0 , 1 โหมดการทำงาน โหมดการทำงานเกี่ยวกับเวลา 00:00 ระบุเวลาสำหรับ Microcontroller

18 SMS Packet (Cont.) 21/09 00:00 Packet ที่ส่งจาก Mobile ของ Microcontroller ไปยัง Mobile ของผู้ใช้งาน ข้อมูล รูปแบบ คำอธิบาย 21/09 วันที่ ณ ขณะทำการอ่าน 00:00 เวลา ณ ขณะทำการอ่าน 0x3FF ข้อมูล Sensors ตัวที่

19 การทำงานเบื้องต้น Start No Incoming SMS Yes
Read to buffer and delete SMS 1 1 Set Time Mode Detect Time Mode Detect Mode

20 การทำงานเบื้องต้น (ต่อ)
1 Set Time Mode Detect Time Mode Detect Mode Interval Time Fix Time Time == True No Yes Send Sensor Data To Mobile

21 อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
PIC16F877A & CCS Compiler & PCW Editor

22 อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ (ต่อ)
Nokia 3220 & Data Link (DKU-5) & LCD16x2

23 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ออกแบบการต่อวงจรและการทำงานเบื้องต้น ทดสอบ SMS ควบคุม microcontroller ทดสอบส่ง packet ต้นแบบออกไปยัง mobile

24 แผนที่จะดำเนินการต่อไป
การเพิ่มส่วนของ Sensor ออกแบบและสร้าง Library ในการดึงข้อมูล ออกแบบการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ บรรจุเคสในการติดตั้งนอกสถานที่

25 Q&A ..Thank you …


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google