งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์

2 COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร. วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. ชัชชัย คุณ บัว โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตร เอนกประสงค์

3 OUTLINE  เกี่ยวกับระบบโทรมาตร อเนกประสงค์  งานที่ได้ออกแบบ  แสดงโหมดการทำงาน  การทดลองเขียนโปรแกรมอ่าน SMS  สรุปผลการดำเนินการ  แผนงานที่จะดำเนินการใน อนาคต

4 เกี่ยวกับระบบโทรมาตร เอนกประสงค์  อุปกรณ์ตรวจวัดค่า  เครือข่าย GSM  Library ในการเรียกใช้

5 Design PCB  Eagle PCB

6 งานที่ได้ออกแบบ

7

8 โหมดการทำงาน  Manual Mode  Send if receive SMS command  Automatic Mode  Fix Time Mode  Time count Mode

9 Set Time  SMS Command  XT  X = Special Character  T = SET Time Mode: Manual 25/12 12:30:22

10 Reading Display  Command  AT+CMGL=“ALL” Read SMS Now.. Please Wait....

11 Sending Display  Command  AT+CMGS Send SMS Now.. Please Wait....

12 Delete Display  Command  AT+CMGD=1 Delete SMS Now.. Please Wait....

13 Manual Mode  Read Data And Send if receive SMS  SMS Command  X0  X = Special Character  0 = Manual Mode Mode: Manual 25/12 12:30:22

14 Automatic Mode ( Fix Time )  SMS Command  X10123023  X = Special Character  1 = Automatic Mode  0 = Fix Time  12 = Fix Hour  30 = Fix Minute  23 = Fix Second Fixed: 12:30:23 25/12 11:23:22

15 Automatic Mode (Time Count)  SMS Command  X11001500  X = Special Character  1 = Automatic Mode  1 = Time count  00 = Hour Count  15 = Minute Count  00 = Second Count Mode: Time count Count: 00:15:00

16 SMS Packet  ZZ 213 453 234 123 66 898 1023 865 1 0 0 1 0 1 1 1  ZZ = Special Character  213 453 234 123 66 898 1023 865 = Analog Sensor Data  1 0 0 1 0 1 1 1 = Digital Sensor Data

17 Solar Cell & Battery  การนำ Solar Cell มาใช้ในการจ่าย พลังงานไฟฟ้า

18 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่าน SMS Open port Write Command Read Rx Check Packet Length Find First “ZZ”

19 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่าน SMS (Cont.) Collect Header Collect Data Sensor Write to Spread Sheet Delete SMS Generate Graph

20 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่าน SMS (Cont.)

21 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน มา  ทดสอบการอ่านและวัดค่าจาก Sensor  ออกแบบและติดตั้งในกล่องพร้อม ฐานตั้ง  ทดสอบเขียนโปรแกรมอ่าน SMS

22 แผนที่จะดำเนินการต่อไป  ติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟ ให้กับอุปกรณ์  ติดตั้งระบบ Solar Cells  ทดสอบวัดค่าจาก sensor ใน สถานที่ปฏิบัติงานจริง  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  เขียน Library

23 Q&A ..Thank you …


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google