งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Co-operative education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Co-operative education"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Co-operative education
สหกิจศึกษา Co-operative education นักศึกษาสหกิจ สถาบันอุดมศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ

2 สหกิจศึกษา( CO – OPERATIVE EDUCATION )
เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนใน สถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์จริง จากการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอย่างมี ระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการ ปฏิบัติงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)

3 ปัจจัยความรู้(New Economy):Form 1990s
Knowledge – based industries * high- tech manufacturing - computers Knowledge – based services * communication training

4 สหกิจศึกษา • การปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work Based Learning) • การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

5 มหาวิทยาลัย การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน
การเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน ( Basic Training ) ในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ( Professional Training ) ในสถานประกอบการ

6 Flexibility Job Rotation การหมุนเวียนงาน ยิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งเพิ่มพูน

7 ปัจจุบันอาคารผลิตอาหาร (Mass Kitchen) การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 :1994 ตั้งแต่ปี 2542 ได้รักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ถึงปัจจุบัน และได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร ใบอนุญาตที่ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2549

8 กรมการฝึกหัดครูพิจารณาแล้ว เห็นว่าการกำหนดให้มี อาคารอเนกประสงค์ขึ้นในวิทยาลัยครู  โดยวัตถุประสงค์ ให้ใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เป็นสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นอกจากนั้นยังกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่แสดงและจำหน่าย ผลงานของนักศึกษา ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการจัดให้ บริการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่ชุมชนตามความเหมาะสม

9 โครงการโรงสีข้าว (บริษัท โรงสีข้าว สวนดุสิต จำกัด) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ความเป็นมา โครงการโรงสีข้าว เริ่มต้นในการดำเนินกิจกรรม ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ในขณะนั้นทำการจัดหาที่ตั้งโครงการในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาวิทยาลัย ศึกษาระบบการผลิตข้าวสารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และพัฒนาการบุคลากรเพื่อรับรองการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

10 ปัญหา ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ทำให้จัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาให้กระจายตลอดทั้งปีได้ยาก สถานประกอบการ จึงใช้ประโยชน์จากแรงงานนักศึกษาได้ไม่ต่อเนื่องเต็มที่ ค่าตอบแทน นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นเสมือนพนักงานชั่วคราว ของสถานประกอบการ แต่ส่วนน้อยได้รับค่าตอบแทน ตามที่สถานประกอบการกำหนด

11 ปัญหา การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน
ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรผู้ใช้บัญฑิตเกิดปัญหาการปรับตัวของ “นักศึกษา” การสร้างให้เกิดสร้างความตระหนักในการประกอบอาชีพ ให้ “นักศึกษา”


ดาวน์โหลด ppt Co-operative education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google