งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การร่วมค้า (Joint Venture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การร่วมค้า (Joint Venture)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การร่วมค้า (Joint Venture)

2 การร่วมค้า การร่วมค้า ( Joint Venture ) หมายถึง การที่บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนหรือกิจการตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไปร่วมประกอบการค้า ชั่วคราว มีขอบเขตจำกัด และตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยหวังผลกำไรเพื่อนำมา แบ่งกันตามสัญญา ลักษณะคล้ายกับการเป็นหุ้นส่วนเพียงแต่เป็น การดำเนินธุรกิจเป็นการชั่วคราว

3 ประโยชน์ของการร่วมค้า
ลดความเสี่ยง เปิดโอกาสในการเปิดดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อรวมความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประโยชน์ทางกฎหมาย

4 การร่วมค้า รูปแบบการดำเนินงานในกิจการร่วมค้า แบ่งลักษณะการดำเนินงา
เป็น 3 ประเภทดังนี้ การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน (Jointly Controlled Operations) สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน (Jointly Controlled Assets) กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (Jointly Controlled Entries)

5 วิธีการบันทึกบัญชีสำหรับการร่วมค้า
1. วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีต่างหากสำหรับการร่วมค้า คือ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการร่วมค้าจะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีที่แยกต่างหากจากการดำเนินการค้าตามปกติของกิจการ โดยผู้ร่วมค้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการร่วมค้าจะเป็นผู้บันทึกรายการค้าทั้งหมดในสมุดบัญชีของการร่วมค้า

6 วิธีการบันทึกบัญชีสำหรับการร่วมค้า
2. วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่ได้เปิดสมุดบัญชีต่างหากสำหรับการร่วมค้า คือ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการร่วมค้าจะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีของแต่ละกิจการที่ร่วมค้าทุกรายการ ไม่มีการแยกการบันทึกบัญชีเป็นอีกชุดหนึ่ง โดยจะมีการแจ้งข้อมูลให้แต่ละฝ่ายทราบข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีการร่วมค้าอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้จึงไม่เหมาะสมกับกิจการร่วมค้าที่มีรายการค้าจำนวนมาก

7 วิธีที่ 1 วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีต่างหากสำหรับการร่วมค้า
บัญชีที่ผู้ร่วมค้าต้องเปิดขึ้นใหม่ มีดังนี้ บัญชีที่เกี่ยวกับการร่วมค้า บัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า หรือ บัญชีร่วมค้า

8 วิธีที่ 2 วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีต่างหากสำหรับการร่วมค้า
บัญชีที่ผู้ร่วมค้ากันต้องเปิดขึ้นใหม่ มีดังนี้ บัญชีร่วมค้า บัญชีผู้ร่วมค้า

9 ตัวอย่างที่ 1 บันทึกการร่วมค้า -โดยผู้ร่วมค้าแต่ละรายบันทึกสินค้าแบบสิ้นงวด วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีต่างหากสำหรับการร่วมค้า วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่ได้เปิดสมุดบัญชีต่างหาก สำหรับการร่วมค้า

10 จากตัวอย่างที่ 1 บันทึกการร่วมค้า -โดยผู้ร่วมค้าแต่ละรายบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีต่างหากสำหรับการร่วมค้า วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่ได้เปิดสมุดบัญชีต่างหาก สำหรับการร่วมค้า


ดาวน์โหลด ppt การร่วมค้า (Joint Venture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google