งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Production Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Production Chart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Production Chart

2 Assembly Chart ใช้แสดงภาพรวมของขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ชิ้นส่วนประกอบจนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ใช้วางแผนเพื่อกำหนดตารางการผลิต

3 Operation Process Chart Outline Process Chart
ใช้แสดงลำดับขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สัญลักษณ์ที่ใช้จะมี หมายถึง Operation หมายถึง Inspection

4 Flow Process Chart แสดงการไหลในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบเป็นผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ที่ใช้ หมายถึง Operation หมายถึง Inspection หมายถึง Delay หมายถึง Transportation หมายถึง Storage ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนมากกว่า OPC

5 ใช้แผนภูมินี้ในการปรับปรุงวิธีการผลิต
แบ่งเป็น 3 ประเภท Material Type Man Type Machine Type ใช้แผนภูมินี้ในการปรับปรุงวิธีการผลิต E C R S 5W1H

6 Routing Sheet Production Work Order
ใช้แสดงขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ต้องใช้ set up time จำนวนที่ผลิต ได้ต่อ ชม. Route Sheet 1 ใบใช้กับ 1 ชิ้นส่วน ข้อมูลจาก Route Sheet นำไปพิจารณาวางแผนด้านต่างๆ เลือกซื้อเครื่องจักร พิจารณาจำนวนเครื่อจักรและคนงาน ระบบการผลิตและแผนผัง

7 Two Handed Process Chart Left-hand Right-hand Process Chart
แสดงการทำงานของมือทั้งสองของคนงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน สัญลักษณ์ที่ใช้ หมายถึง Transportation หมายถึง Operation ใช้ในการออกแบบ หรือ ปรับปรุงการทำงานในแต่ละสถานที่ปฏิบัติงาน พยายามให้มือทั้งสองเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด

8 Gang Chart Multiple Activity Chart Man-Machine Chart
แสดงการทำงานหลายกิจกรรมพร้อมๆกัน สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำจัดขั้นตอนที่ สูญเปล่า ช่วยในการจัดสรรกำลังคนและเครื่องจักร

9 Gantt Chart แสดงเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานของขั้นตอน ต่างๆให้สำเร็จ
ใช้ในการวางแผนจัดสรรทรัพยากร ใช้ในการวางแผนการผลิต PERT, CPM

10 From-to Chart แสดงค่าความหนาแน่นของการไหล (Density หรือ
Intensity Flow) ระหว่างแผนก ค่า Intensity จะบ่งบอกถึงความใกล้ชิดระหว่างแผนก หน่วยของ Intensity เช่น จำนวนเที่ยวต่อวัน

11 Multiproduct Process Chart
แสดงขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดลงบนแผนภูมิเดียวกัน สามารถเห็นขั้นตอนการผลิตของทุกๆผลิตภัณฑ์ การนำไปใช้คือการพยายามจัดลำดับของขั้นตอน การผลิตให้เกิดเส้นที่วกวนน้อยที่สุด

12 ข้อควรระวัง การบันทึกข้อมูลต่างๆลงในแผนภูมิที่เหมาะสมจะสามารถช่วยในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตได้ ในการออกแบบแผนผังควรใช้ข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้ว


ดาวน์โหลด ppt Production Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google