งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
Finite Elements Analysis ( FEA ) เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพวัตถุหรือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากมีแรงมากระทำ

2

3

4 หลักการของ FEA การวิเคราะห์แรงเค้น (Stress) ที่กระทำกับวัตถุ โดยมีการใช้ค่า ความแข็ง (Stiffness) เพื่อเป็นตัวบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของบริเวณที่มีแรงมากระทำ (Node) F = kx โดย k = Stiffness F = แรงที่มากระทำ x = ตำแหน่งที่เปลี่ยนไป เมื่อถูกแรงมากระทำ

5 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ FEA
1. การเตรียมข้อมูลสำหรับตัวแบบ ( Model ) ก่อนถูก กระทำ (Preprocessing) 2. วิเคราะห์แบบ 3. พิจารณาดูผลที่เกิดขึ้นหลังถูกกระทำ (Postprocessing)

6

7

8

9 ตัวอย่างโปรแกรม FEA 3D FEA 3 DIMENTION

10 คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม
CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING NC : Numerical Control Machine การควบคุมด้วยคำสั่งเชิงตัวเลข การสั่งงาน หรือ โปรแกรมให้เครื่องมือทำงานโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยคำสั่งที่เขียนในลักษณะ ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ต่าง ๆ

11 เทคโนโลยี NC งานวาดแบบ งานประกอบชื้นส่วน งานตรวจคุณภาพชื้นงาน
เช่น การตัด การ เจาะ การกลึงที่เป็นโลหะเป็นหลัก

12

13 ส่วนประกอบของ NC ชุดคำสั่ง หน่วยควบคุม เครื่องมือ

14

15 คำสั่งแต่ละขั้นตอนเพื่อบอกให้เครื่องมือทำงาน โดยการเขียนคำสั่ง
ชุดคำสั่ง คำสั่งแต่ละขั้นตอนเพื่อบอกให้เครื่องมือทำงาน โดยการเขียนคำสั่ง

16 หน่วยควบคุม

17 รายละเอียดของส่วนควบคุม
เครื่องอ่านเทป รับคำสั่งเข้า เพื่อให้ทำงานตามขั้นตอน ช่องสัญญาณควบคุม ติดต่อกับอุปกรณ์ควบคุม Sequence Controls จัดลำดับการทำงานของส่วน ต่างๆของหน่วยควบคุม

18 ช่องสัญญาณควบคุม Sequence Control

19 การวางแผนใช้เครื่อง NC
พิมพ์คำสั่งไปยังเครื่องเขียนเทป เพื่อแปลงคำสั่งให้เป็นรหัส ตรวจเช็คคำสั่ง โดยทดลองทำงาน ขั้นตอนการผลิต

20 ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับงาน NC
คำสั่งเกี่ยวกับรูปทรง คำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ( point to point , contour ) คำสั่งที่เขียนแบบโดยทั่วไป ใช้ควบคุมเฉพาะที่ คำสั่งอื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการสร้างงาน

21 งาน NC


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google