งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Learning@it.kmitl.ac.th ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช
ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสนับสนุนเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2

3 เป้าหมายในการดำเนินการ
ปัจจุบัน กำหนดเป็นนโยบายให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในคณะฯ ต้องใช้ E-Learning ในการประกอบการเรียน ศูนย์รวมเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารโต้ตอบกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน นักศึกษาสามารถส่ง การบ้าน งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายผ่าน E-Learning แบบทดสอบแต่ละรายวิชา (สุ่มเลือกจากคลังข้อสอบ) User Authentication Active Directory (LDAP) Windows Server อนาคต Video Streming การเรียนการสอน แต่ละรายวิชา (เตรียมความพร้อมก่อนเรียน, ทบทวนบทเรียน) การพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

4 การพัฒนาการด้านจำนวนรายวิชา
ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 มีจำนวนรายวิชา 20 รายวิชา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 มีจำนวนรายวิชา 30 รายวิชา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนรายวิชา 50 รายวิชา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนรายวิชา 55 รายวิชา

5 DEMO


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google