งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Web Services for Business Database II 204406 Business Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Web Services for Business Database II 204406 Business Database"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Web Services for Business Database II 204406 Business Database http://www.sut.ac.th/socialtech/courses/204406/204406.htm

2 2 Web Services for Business Database II  Web Services Fundamental  Web Services Orchestration  Web Services Demonstration

3 3 Web Services Orchestration  Business data  Business data orchestration  The needs of business data integration  Web services architecture  Benefits of Web services

4 4 Web Services Orchestration  Business data  Business data orchestration  The needs of business data integration  Web services architecture  Benefits of Web services

5 5 Business Data ประเภทของธุรกิจ  ธุรกิจผู้ผลิต (Manufacturing Business)  โรงงานผลิตแชมพู สบู่ ผงซักฟอก ชิ้นส่วน รถยนต์  ธุรกิจบริการ (Service Business)  บริการทั่วไป เช่น ร้านอาหาร ร้านซ่อมทีวีและ คอมพิวเตอร์  ธุรกิจพาณิชยกรรม (Merchandising Business)  ซื้อมาขาไปเช่น เปิดร้านมินิมาร์ หรือร้านค้าปลีก / ค้าส่งโดยทั่วไป

6 6 Business Data ข้อมูลธุรกิจโดยทั่วไป 4 ส่วน  ข้อมูลการตลาด (Marketing Data)  ข้อมูลการผลิต (Production Data)  ข้อมูลองค์การและการจัดการ (Organization and Management Data)  ข้อมูลการเงิน (Financial Data)

7 7 Business Data ข้อมูลการตลาด (Marketing)  ผลิตภัณฑ์ / บริการ  คู่แข่งขัน  พื้นที่และตลาดเป้าหมาย  พยากรณ์ยอดขาย  ราคาขาย

8 8 Business Data ข้อมูลการตลาด (Marketing)  ช่องทางการกระจายสินค้า  ส่งเสริมการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาด  ค่าใช้จ่ายทางการตลาด

9 9 Business Data ข้อมูลทางการผลิต (Manufacturing)  กระบวนการผลิต  กำลังการผลิต  สินทรัพย์ถาวรที่ใช้  เงินลงทุน  ต้นทุน

10 10 Business Data ข้อมูลทางการผลิต (Manufacturing)  วัตถุดิบ  Supplier

11 11 Business Data ข้อมูลขององค์การและการจัดการ (Organization & Management)  ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรทางการเงิน  ทรัพยากรด้านเครื่องมือ  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

12 12 Business Data ข้อมูลด้านการเงิน (Finance)  ทุนหมุนเวียน  หนี้สิน  กำไร  รายจ่าย  รายได้

13 13 Business Data ข้อมูลด้านการเงิน (Finance)  ประมาณการงบกำไรขาดทุน  กระแสเงินสด

14 14 Business Data ระดับของสารสนเทศทางธุรกิจ  Elementary Enterprise Database  Operation and Support  Decision Making  Executive Strategy

15 15 Business Data ข้อมูลภายนอก  Customers  Partners  Suppliers  Others

16 16 Web Services Orchestration  Business data  Business data orchestration  The needs of business data integration  Web services architecture  Benefits of Web services

17 17 Business Data Orchestration ระดับของสารสนเทศทางธุรกิจ Elementary Enterprise Data Operation and Support Decision Making Strategy

18 18 Business Data Orchestration  Business Data Marketing Finance Management Manufacturing

19 19 Business Data Orchestration Elementary Enterprise Data Operation and Support Decision Making Strategy Marketing Finance Management Manufacturing

20 20 Business Data Orchestration Marketing Finance Management Manufacturing

21 21 Business Data Orchestration Elementary Enterprise Data Operation and Support Decision Making Strategy Marketing Finance Management Manufacturing

22 22 Business Data Orchestration Elementary Enterprise Data Operation and Support Decision Making Strategy Marketing Finance Management Manufacturing Manage: Data warehouse

23 23 Business Data Orchestration Elementary Enterprise Data Operation and Support Decision Making Strategy Marketing Finance Management Manufacturing Integrate: Web Services

24 24 Business Data Orchestration Elementary Enterprise Data Operation and Support Decision Making Strategy Marketing Finance Management Manufacturing Analyze: Data mining

25 25 Business Data Orchestration Elementary Enterprise Data Operation and Support Decision Making Strategy Marketing Finance Management Manufacturing Plan: E-Business

26 26 Business Data Orchestration  Data warehouse  Web services  Data mining  E-business

27 27 Web Services Orchestration  Business data  Business data orchestration  The needs of business data integration  Web services architecture  Benefits of Web services

28 28 Business Data Integration  Business Data Marketing Finance Management Manufacturing

29 29 Business Data Integration Elementary Enterprise Data Operation and Support Decision Making Strategy Marketing Finance Management Manufacturing

30 30 Business Data Integration Marketing Finance Management Manufacturing

31 31 Business Data Integration

32 32 Business Data Integration

33 33 Business Data Integration

34 34 Business Data Integration Marketing Finance Management Manufacturing

35 35 Business Data Integration Marketing Finance Management Manufacturing

36 36 Business Data Integration Marketing Finance Management Manufacturing

37 37 Business Data Integration Banks, Government Customers Suppliers, Partners Company

38 38 Web Services Orchestration  Business data  Business data orchestration  The needs of business data integration  Web services architecture  Benefits of Web services

39 39 Web Services Architecture Integrated Infrastructure. Employ technologies that are business process oriented.

40 40 Web Services Architecture  What is Web services? Web services is a technology that allows applications to communicate with each other in a platform- and programming language- independent manner.

41 41 Web Services Architecture  XML  SOAP  UDDI  WSDL

42 42 Web Services Architecture  HTTP Hyper Text Transfer Protocol  XML Extensible Mark-up Language  SOAP Simple Object Access Protocol  UDDI Universal Description, Discovery and Integration  WSDL Web Services Description Language

43 43 Web Services Architecture  XML Web services

44 44 Web Services Architecture  Wave of Internet Trends

45 45 XML Mobile users PC users Http://www.xweather.com WeatherReport application WML HTML PowerWarning application Application programs XML Email notifications Registrations XML XSLT

46 46 Web Services Architecture  How Web Services Are Built

47 47 Web Services Architecture  How Web Services Are Registered

48 48 Web Services Architecture  How Web Services Are Discovered

49 49 Web Services Architecture  How Web Services Communicate

50 50 Web Services Architecture  How Web Services Interoperate

51 51 Web Services Architecture

52 52 Web Services Architecture

53 53 Web Services Architecture

54 54 Web Services Architecture

55 55 Web Services Architecture

56 56 Web Services Architecture

57 57 Web Services Architecture

58 58 Web Services Architecture

59 59 Web Services Architecture

60 60 Web Services Architecture

61 61 Web Services Architecture Marketing Finance Management Manufacturing

62 62 Web Services Architecture Banks Registrar Dormitory Finance

63 63 Business Data Orchestration Elementary Enterprise Data Operation and Support Decision Making Strategy Marketing Finance Management Manufacturing Integrate: Web Services

64 64 Web Services Orchestration  Business data  Business data orchestration  The needs of business data integration  Web services architecture  Benefits of Web services

65 65 Benefits of Web Services Application Benefits  Loosely-coupled applications  Transforming technical functions into business-oriented computing tasks  Data and application integration

66 66 Benefits of Web Services Distinct Benefits  Easy to locate and use  Flexible  Open standard  Availability of tools  Reusable

67 67 Benefits of Web Services Business Benefits  Expand partnership  Save cost  Increase customers  Gain revenue

68 68 Benefits of Web Services A manufacturer needs to create online relationships with Suppliers Broader B2B A flower shop wants to be “plugged in” to every marketplace in the world Smarter Search A B2B marketplace cannot get catalog data for relevant suppliers in its industry, along with connections to shippers, insurers, etc. Easier Aggregation Describe Services Discover Services Integrate Them Together

69 69 Benefits of Web Services

70 70 Benefits of Web Services

71 71 Web Services Orchestration  Business data  Business data orchestration  The needs of business data integration  Web services architecture  Benefits of Web services

72 72 Web Services for Business Database II  Web Services Fundamental  Web Services Orchestration  Web Services Demonstration So what is Web Services Orchestration? Homework #2

73 73 Web Services for Business Database II  Web Services Fundamental  Web Services Orchestration  Web Services Demonstration

74 74 References  Patricia Seybold Group, An Executive’s Guide to Web Services, ftp://ftp.software.ibm.com/software/websphere/webservices/webserv -execguide5-02.pdf ftp://ftp.software.ibm.com/software/websphere/webservices/webserv -execguide5-02.pdf  IBM Corporations, “Start Here to Learn Web Services”, http://www-106.ibm.com/developerworks/library/ws-starthere.html http://www-106.ibm.com/developerworks/library/ws-starthere.html


ดาวน์โหลด ppt 1 Web Services for Business Database II 204406 Business Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google