งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม Innovation สุทธินันท์ สระทองหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม Innovation สุทธินันท์ สระทองหน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม Innovation สุทธินันท์ สระทองหน

2 นวัตกรรม คืออะไร Everetl M Roger (บิดาของทฤษฎีนี้) ให้ความหมายว่า
“นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การกระทำใหม่ ๆ ซึ่งรวมความไปถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือวัตถุที่ผู้คนไม่เคยเห็นมาก่อน และเห็นว่าสิ่งที่เขาพบเป็นสิ่งใหม่”

3 นวัตกรรม : Innovation การนำเอาสิ่งใหม่ หรือ สิ่งที่เราคิดว่าใหม่เข้ามาใช้ เพื่อเปลี่ยนแบบแผนวิธีดำเนินการที่เคยมีนา (สุวจี และ กฤษณ์, 2546) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การปรับปรุงใหม่ (ราชบัณฑิตสถาน, 2547) สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ รวมถึงการนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่มาใช้ (Collins Cobuild English Dictionary) วรรณภา ศรีธัญรัตน์, 2548

4 ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนรูปใหม่
นวัตกรรม เป็นการกระทำ วิธีการ และ กระบวนการ (ดำเนินการ/เรียนรู้) และเป็นทั้งผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนรูปใหม่ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับกระบวนการเรียนรู้และความรู้ โดยกระบวนการสร้างสรรค์ วรรณภา ศรีธัญรัตน์, 2548

5 เกณฑ์ ใหม่เอี่ยมอ่อง ต้นแบบ สร้างสรรค์ เกิดสิ่งใหม่ ใช้งานได้ เกิดการเรียนรู้ เกิดผลที่ดี นวัตกรรม = สิ่งใหม่ๆ ใหม่แบบปัดฝุ่น ใหม่แบบพัฒนา

6 ทุกส่วน ของ ระบบงาน มาจากไหน ตัวท่าน = คนธรรมดา ชาวบ้าน หุ้นส่วน
Creativity Innovation ตัวท่าน = คนธรรมดา มาจากไหน ชาวบ้าน หุ้นส่วน

7 คุณค่า/ประโยชน์ Innovation Process Innovation
Product Innovation คุณค่า/ประโยชน์ Innovation Process Innovation แก้ปัญหา/พัฒนา คุณภาพ/บริการ ส่งเสริมกระบวนการ แสวงหาความรู้ กลุ่มเป้าหมายยอมรับ นำไปใช้ได้ Service Model Innovation

8 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation)

9

10 กายอุปกรณ์ (หัวใจในกำมือ)

11 กายอุปกรณ์ ( กระดานไม้สุขภาพ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ )

12 ผ้าคลุมท้องน้องไม่อาย

13 2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

14 DOT วัณโรคอย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพด้วยยา Unit dose

15 นวัตกรรม ประโยชน์สูง ประหยัดสุด หยุดภาวะโลกร้อน

16 บ้านหน้าห้อง กล่องสื่อสาร

17 EM จุลินทรีย์ชีวภาพ บำบัดน้ำเสีย/เชื้อโรค

18 เหาหายสไตล์แม่บ้าน ( สมานจิต )

19 (Management Innovation)
3. นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)

20

21

22 กิจกรรมดนตรีบำบัด

23 การพัฒนานวัตกรรม

24 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
1. ประเมินความต้องการ 2. กำหนดประเด็น/หัวข้อ ใช้กระบวน การวิจัย สนับสนุน 3. สืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 4. สังเกตข้อความรู้ 5. วางแผน ออกแบบนวัตกรรม

25 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 6. กำหนดวิธีวัดประสิทธิภาพ
ใช้กระบวน การวิจัย สนับสนุน 7. ดำเนินการ 8. ประเมินผล 9. สรุปผล

26 1. ประเมินความต้องการ (จากงานประจำ)
??? คุณภาพงาน ที่เป็นอยู่ ช่องว่าง คุณภาพของงาน ที่ควรตามเป้าหมาย ความไม่พอใจในสิ่งที่ทำอยู่ สำรวจ/สังเกตว่ามีอะไรเป็น ปัญหา ถ้าไม่มี ปรับให้ดีขึ้นได้ไหม ถ้าดีอยู่ ทำให้เยี่ยมได้ไหม การสื่อสารกับคนอื่น การประชุม จากหนังสือ/ วารสาร

27 กำหนดประเด็น ให้ชัดเจน/เจาะจง
จากขั้นที่ 1 ได้การแล้ว พัฒนา กลวิธี โปรแกรม วัสดุ/ อุปกรณ์ การปรับ สภาพแวดล้อม

28 แล้วจะรู้ได้ ใคร ? ทำอะไร? อย่างไรว่า อย่างไร ? เป็นของใหม่ ทำถึงไหน ?
สืบค้นงานคนอื่น แล้วจะรู้ได้ อย่างไรว่า เป็นของใหม่ ใคร ? ทำอะไร? อย่างไร ? ทำถึงไหน ? ผล ? ช่องว่างอยู่ตรงไหน ?

29 สังเคราะห์ได้ข้อความรู้
แล้วทำอะไร ต่อไป สังเคราะห์ได้ข้อความรู้ วางแผน ออกแบบ นวัตกรรม

30 แล้วจะมี การตรวจสอบ อย่างไรว่า การวัดประสิทธิภาพ ได้เรื่อง วัดการ
เปลี่ยนแปลง วัดกระบวนการ วัดผลลัพธ์ ใช้เครื่องมือเชิง ปริมาณ / คุณภาพ

31 ก็ เมื่อทุกอย่างพร้อม ลงมือ ประเมินผล อย่า bias สรุปผล เขียนรายงาน
Let’s go ประเมินผล อย่า bias สรุปผล เขียนรายงาน

32 ไม่ใช่งานที่ทำคนเดียวแน่ๆ
คำถามที่สำคัญก็คือ ใครจะเป็นคน ทำนวัตกรรม??? ไม่ใช่งานที่ทำคนเดียวแน่ๆ ต้อง team work

33

34 ช่วยเติมให้หน่อย ..................... คือใครบ้าง Team Work สนับสนุน
กำลังใจ กำลังเงิน กำลังเวลา ต้องมี ผู้บังคับบัญชา

35 สุดท้าย ทำมาตั้งเยอะ ผลงานดีๆ มีประโยชน์ ทั้งนั้น ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะรับทราบ ใช้บริการ

36 เป็นเพียงสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อย ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือ
รางวัล เป็นเพียงสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อย ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือ ความสนุก สุขที่ได้คิด วางแผน ทดลอง ปรับ แก้ไข ทดลองซ้ำ นำไปต่อยอด

37 ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ความส่วนใหญ่จะก้าวไปด้วยกัน และประสบความสำเร็จจาก การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ คนเป็นส่วนน้อยจะตายใน ระหว่างทาง คนบางคนจะตายอยู่กับที่ เดิมๆ ระบบเดิมๆ แล้วคุณอยากจะอยู่ตรงไหน?

38 นวัตกรรมที่ไม่ใช่ฝัน
แต่ เป็นของจริง

39 ขอบคุณครับ!!!


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม Innovation สุทธินันท์ สระทองหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google