งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอผู้ป่วยจิตเวช 2 ยินดีนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอผู้ป่วยจิตเวช 2 ยินดีนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หอผู้ป่วยจิตเวช 2 ยินดีนำเสนอ

2 ภาวะปัญญาอ่อน Mental Retardation

3 ภาวะปัญญาอ่อนคืออะไร ?
ภาวะที่อธิบายถึงระดับความสามารถของบุคคลที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือมีระดับเชาว์ปัญญาประมาณ หรือต่ำกว่า และมีความบกพร่องของทักษะการปรับตัวด้านต่างๆ ต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ คือ การติดต่อสื่อสาร การดูแลตนเอง การดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม การใช้ประโยชน์จากชุมชน การแนะแนวทางด้วยตนเอง ความปลอดภัยและสุขภาพ การศึกษา การหย่อนใจ และการทำงาน

4 สาเหตุเกิดจากอะไร? 1. ความผิดปกติแต่กำเนิด ( 5% )
2. ความผิดปกติช่วงการตั้งครรภ์ เช่นโรคติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ ( 32 % ) 3. ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และการคลอด เช่น แม่ได้รับยากันชักหรือแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด ( 11% ) 4. โรคที่เกิดกับระบบประสาทภายหลังคลอด ( 4 % ) 5. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ( 18 % ) 6. ไม่ทราบสาเหตุ ( 30 % )

5 เด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนแสดงอาการอย่างไร ?
เด็กวัยทารกและวัยก่อนเรียน : พัฒนาการล่าช้าโดยเฉพาะด้านภาษา เล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันได้น้อย เด็กวัยเรียน : ขาดทักษะด้านการเรียน สังคม และการช่วยเหลือตัวเอง มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กวัยรุ่น : ความเจริญทางร่างกายเป็นปกติแต่ด้านอารมณ์และการเรียนรู้ยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่

6 ภาวะปัญญาอ่อนแบ่งความรุนแรงเป็น 4 ระดับ
ระดับน้อย : ระดับเชาว์ปัญญาประมาณ ถึง 70 เป็นระดับที่พบมากที่สุด เมื่อเป็นผู้ใหญ่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทำงานที่ใช้ทักษะบางอย่างได้ ระดับปานกลาง : ระดับเชาว์ปัญญาประมาณ ถึง ระดับนี้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือหรือแนะนำจากผู้อื่น สื่อสารกับผู้อื่นได้ การดำรงชีวิตยังต้องพึ่งพาผู้อื่น ระดับรุนแรง: ระดับเชาว์ปัญญาประมาณ ถึง ระดับรุนแรงมาก : ระดับเชาว์ปัญญาประมาณต่ำกว่า ทั้ง 2 ระดับนี้จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดในการดำรงชีวิต


ดาวน์โหลด ppt หอผู้ป่วยจิตเวช 2 ยินดีนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google