งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้สติอย่างสร้างสรรค์ ชีวิตทุกวันจะปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้สติอย่างสร้างสรรค์ ชีวิตทุกวันจะปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้สติอย่างสร้างสรรค์ ชีวิตทุกวันจะปลอดภัย
ใช้สติอย่างสร้างสรรค์ ชีวิตทุกวันจะปลอดภัย จัดทำโดย ด.ญ. วิฐิณี มีดี ม.3/1 เลขที่ 4

2 ฝึก ‘สติ’ ในชีวิตประจำวัน
ชีวิตที่เร่งรีบกับสภาวะแวดล้อมที่บีบรัด ทำให้คนในสังคมใฝ่หาแต่การบริโภคสิ่ง ต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย จนลืมที่จะดูแลจิตใจให้กลับมามีสติอยู่กับปัจจุบัน เพราะ การมีสติจะช่วยให้เราสัมผัสกับความงดงามของสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติหรือผู้คน ในโอกาสที่พระอาจารย์ชาวเวียดนาม ติช นัท ฮันห์ เดินทางมา ประเทศไทยในช่วงวันวิสาขบูชาโลก จึงขอนำคำสอนบางส่วนของท่านมาเผยแพร่ เพื่อให้ ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับชีวิตการทำงานและส่วนตัว

3 ไม่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะเข้าถึงธรรมะได้ วิธีที่พระอาจารย์นัท ฮันห์ สอน การภาวนากับเด็กๆ คือ “ภาวนากับก้อนกรวด” เป็นวิธีการง่ายๆ ที่มีความสุข เริ่ม จากเราควรมีถุงเล็กๆ สำหรับเก็บก้อนกรวด 4 ก้อน เมื่อเราต้องการทำสมาธิภาวนา ให้หยิบถุงนี้ขึ้นมา และนั่งล้อมกันเป็นวงกลม เด็กคนหนึ่งเป็นผู้เชิญระฆัง 3 ครั้ง เพื่อเชื้อเชิญให้เรากลับมาสู่บ้านที่แท้จริง

4 ความปลอดภัยในชีวิต ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัย      ปัจจัยเสี่ยง   หมายถึง   องค์ประกอบด้านกายภาพ   สังคม   หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต   หรือทรัพย์สิน   พฤติกรรมเสี่ยง   หมายถึง   การกระทำของบุคคลที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต   หรือทรัพย์สิน   ในปัจจุบันโลกมีความเจริญขึ้นแต่ความปลอดภัยกลับลดน้อยลง  ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพความปลอดภัยมากมายในที่นี้จะขอนำเสนอเพียงบางส่วนซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตคนเรา

5 การดำรงชีวิตในภาวะปัจจุบัน มีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คุกคาม ทุกวันนี้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยพิการ จากอุบัติเหตุ การถูกช่อโกงหลอกลวง ล้วงกระเป๋า ภัยต่าง ๆ มีเป็นจำนวนที่มากกว่าการเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นการมีความรู้ถึงความเสี่ยงต่างๆ รู้ถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันอันตราย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่นได้จึงเป็นการดีอย่างยิ่งความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ปราศจากภัย และอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นความปลอดภัยไม่เพียงแต่หมายถึงการไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังมี ความหมายรวมถึงการดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจไม่ เสี่ยงภัย มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และมีการเตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ อีกด้วย

6 ความปลอดภัยในชีวิต หมายถึง การปราศอันตราย การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ความสบาย ไม่เสี่ยงกับภัยนานาชนิดซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆและมีการเตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้า อยู่ตลอดเวลาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

7 จัดทำโดย เด็กหญิง วิฐิณี มีดี ชั้น ม.3/1 เลขที่ 4
จัดทำโดย เด็กหญิง วิฐิณี มีดี ชั้น ม.3/1 เลขที่ 4

8 ที่ปรึกษา 1. คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ 2. คุณครู ศราวุธ ไชยเจริญ
ที่ปรึกษา คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุธ ไชยเจริญ

9 คำกลอน ชีวิตจะปลอดภัย ต้องมีใจรักตนเอง ทุกคนไม่ครื้นเครง กับชีวิตมากเกินไป


ดาวน์โหลด ppt ใช้สติอย่างสร้างสรรค์ ชีวิตทุกวันจะปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google