งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และประเมินค่างาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และประเมินค่างาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
PSRU. การวิเคราะห์และประเมินค่างาน รศ.สุรชัย ขวัญเมือง นำเสนอ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2550

2 องค์ประกอบของการวิเคราะห์
หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ความยุ่งยากของงาน ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ตรวจสอบหรือบังคับบัญชา ความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน

3 แบบวิเคราะห์ความจำเป็น การกำหนดระดับตำแหน่ง

4 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
PSRU. ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  ประวัติ ความเป็นมา สถานที่ วัตถุประสงค์ การจัดตั้งหน่วยงาน

5 รายละเอียดของโครงสร้าง แผนภูมิหน่วยงาน
PSRU. ส่วนที่ 1 รายละเอียดของโครงสร้าง แผนภูมิหน่วยงาน 2.1 เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2.2 ประโยชน์ที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

6  รายละเอียดอัตรากำลังของหน่วยงาน
PSRU. ส่วนที่ 1 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  รายละเอียดอัตรากำลังของหน่วยงาน

7 ส่วนที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
PSRU. ส่วนที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานอื่น มีองค์ประกอบคือ

8 รายละเอียดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
PSRU. ส่วนที่ 2 รายละเอียดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 1.1 รายละเอียดลักษณะงาน 1.2 ปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี

9 PSRU. ส่วนที่ 2 หน่วยงานได้ดำเนินโครงการ หรือมีแผนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานอย่างไร เช่น 2.1 ชนิดของอุปกรณ์สำนักงานที่หน่วยงานใช้ในการพัฒนา 2.2 ลักษณะงานที่หน่วยงานพัฒนา เช่น โปรแกรมฯ

10 จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาและระดับตำแหน่งที่บังคับบัญชา
PSRU. ส่วนที่ 2 จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาและระดับตำแหน่งที่บังคับบัญชา  ระดับความรับผิดชอบ  ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์และการรักษาความลับของ ทางราชการ  จำนวนเงินงบประมาณ และลักษณะของกิจกรรมการเงิน  รายละเอียดแผนการควบคุมภายในหน่วยงาน

11 ส่วนที่ 3 ความยุ่งยากของงาน ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
PSRU. ส่วนที่ 3 ความยุ่งยากของงาน ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  ความยากของงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชาและความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบคือ

12 ความคิดริเริ่มที่ต้องการ และขอบเขตของการตัดสินใจ
PSRU. ส่วนที่ 3 ความคิดริเริ่มที่ต้องการ และขอบเขตของการตัดสินใจ * เน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการติดต่อกับผู้อื่นในการปฏิบัติงาน

13 ส่วนที่ 4 ระดับความสำคัญของการควบคุม บังคับบัญชาและการตรวจสอบงาน
PSRU. ส่วนที่ 4 ระดับความสำคัญของการควบคุม บังคับบัญชาและการตรวจสอบงาน  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ได้แก่

14 การตรวจสอบงาน  การติดต่อประสานงาน  การวินิจฉัยสั่งการ ส่วนที่ 4
PSRU. ส่วนที่ 4 การตรวจสอบงาน  การติดต่อประสานงาน  การวินิจฉัยสั่งการ

15  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
PSRU. ส่วนที่ 4  การควบคุม  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่  การแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และการพัฒนางานเพื่อทันต่อเหตุการณ์

16 ส่วนที่ 5 ความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
PSRU. ส่วนที่ 5 ความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน  ความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่ง และความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา ได้แก่

17 PSRU. ส่วนที่ 5  ความรู้ที่ต้องการ อาทิ ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ความรู้ในศิลปะการบังคับบัญชา การบริหารงาน เทคนิค ความรู้ในทฤษฏีต่างๆ แนวคิดในวิชาชีพ และการประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

18 PSRU. ส่วนที่ 5  ความสามารถทางสติปัญญา อาทิ ระดับการใช้ความคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญแตกต่างกัน

19 ส่วนที่ 6 รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
PSRU. ส่วนที่ 6 รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน สำหรับกรรมการให้ความเห็น  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม

20 ส่วนที่ 7 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ
PSRU. ส่วนที่ 7 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ ผลการประเมิน พิจารณาตามองค์ประกอบในส่วนที่ 3 แล้วสรุปผลการประเมินดังนี้  เหมาะสมให้กำหนดเป็นตำแหน่งระดับ...  ให้คงระดับตำแหน่งไว้ตามเดิม

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และประเมินค่างาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google