งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กรณีตัวอย่างคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์(ห้องสมุด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กรณีตัวอย่างคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์(ห้องสมุด)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กรณีตัวอย่างคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์(ห้องสมุด) คณะอักษรศาสตร์ การสัมมนาฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (CU Reference Databases) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 สิงหาคม 2543

2 คณะอักษรศาสตร์ ประกอบด้วย 11 ภาควิชา คือ
ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาปรัชญา ภาควิชาศิลปการละคร ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

3 สาขาวิชาที่เปิดสอน ภาควิชาภาษาไทย สอนวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
ภาควิชาภาษาไทย สอนวิชาภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ สอนวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน ภาควิชาประวัติศาสตร์ สอนวิชาประวัติศาสตร์ และไทยศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ สอนวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สอนวิชาสารนิเทศศึกษา ภาควิชาปรัชญา สอนวิชาปรัชญา และพุทธศาสน์ศึกษา ภาควิชาศิลปการละคร สอนวิชาการละคร

4 ภาควิชาภาษาตะวันออก สอนวิชาภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต
จีน ญี่ปุ่น มาเลย์ และเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันตก สอนวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน และโปรตุเกส และวิชาการแปลและการล่าม ภาควิชาภาษาศาสตร์ สอนวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สอนวิชาวรรณคดีศึกษา

5 ฐานข้อมูลสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ดัชนีและสาระสังเขป Arts & Humanities Search (OCLC) Art Abstracts (OCLC) Arts & Humanities Citation Index (ISI) Humanities Abstracts (OCLC) Library Literature (OCLC) Linguistics Abstracts Online (Blackwell) RILM Abstracts of Music Literature (OCLC)

6 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
Humanities Abstracts Full Text (TOP) Library Literature & Information Science Full Text (Wilson)

7 เนื้อหา บทความวารสาร Arts & Humanities Search (OCLC)
Arts & Humanities Citation Index (ISI) Humanities Abstracts Full Text (TOP) Linguistics Abstracts Online (Blackwell)

8 เนื้อหา บทความวารสาร หนังสือตำรา เอกสาร รายงานการประชุม และอื่นๆ
Art Abstracts (OCLC) Humanities Abstracts (OCLC) Library Literature (OCLC) Library Literature & Information Science Full Text (Wilson) RILM Abstracts of Music Literature (OCLC)

9 ตัวอย่างฐานข้อมูลที่แนะนำให้ใช้สืบค้น ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์
สาขาภาษาและวรรณคดี Arts & Humanities Citation Index (ISI) Humanities Abstracts Full Text (TOP) Linguistics Abstracts Online (Blackwell) Academic Search Elite (EBSCOhost) สาขาภาษาไทย พบน้อยมาก

10 สาขาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
Arts & Humanities Citation Index (ISI) Humanities Abstracts Full Text (TOP) Academic Search Elite (EBSCOhost) Expanded Academic ASAP (InfoTrac) หัวข้อวัฒนธรรมไทย พบน้อยมาก

11 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Library Literature (OCLC) Library Literature & Information Science Full Text (Wilson) Humanities Abstracts Full Text (TOP) RILM Abstracts of Music Literature (OCLC)

12 สาขาปรัชญาและศาสนา Arts & Humanities Citation Index (ISI) Humanities Abstracts Full Text (TOP) Linguistics Abstracts Online (Blackwell) Academic Search Elite (EBSCOhost) Expanded Academic ASAP (InfoTrac)

13 สาขาศิลปการละคร Humanities Abstracts Full Text (TOP) Arts & Humanities Citation Index (ISI) Expanded Academic ASAP (InfoTrac) RILM Abstracts of Music Literature (OCLC)

14 ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลดัชนีและสาระสังเขป ArticleFirst (OCLC) Biography Index (OCLC) Book Review Digest (OCLC) Books In Print (OCLC) The Complete Marquis Who’s Who(R) (GaleNet) ContentsFirst (OCLC) Dissertation Abstracts (TOP) EBSCO Online Citations (EBSCO) ECO (OCLC) NetFirst (OCLC) PaperFirst (OCLC) ProceedingsFirst (OCLC) UnionLists (OCLC) WorldCat (OCLC)

15 ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม Academic Search Elite (EBSCOhost) Biography Resource Center (GaleNet) Expanded Academic ASAP (InfoTrac) Student Resource Center - Gold (GaleNet) H.W. Wilson Select Full Text (OCLC) H.W. Wilson Select Full Text Plus (OCLC)

16 ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์
ฐานข้อมูลดัชนีและสาระสังเขป Internet & Personal Computing Abstracts (OCLC) Science Citation Index Expanded (ISI) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ACM Digital Library Computer Database (InfoTrac) IEEE/IEE Electronic Library Online

17 ฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์
ฐานข้อมูลดัชนีและสาระสังเขป Anbar International Management Database Social Sciences Citation Index (ISI) Sociological Abstracts (InfoTrac ; OCLC)

18 ฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ABI/INFORM Fulltext Contemporary Women’s Issues (OCLC) Emerald Intelligence+ Fulltext Social Sciences Abstracts Full Text (TOP)

19 ชุดฐานข้อมูล FirstSearch ของ OCLC
back

20 ชุดฐานข้อมูล ISI back

21 Linguistics Abstracts Online
back

22 Humanities Abstracts Full Text

23 Library Literature & Information Science Full Text


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กรณีตัวอย่างคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์(ห้องสมุด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google