งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและอัตชีวประวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและอัตชีวประวัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
โดย เรืองศรี จุลละจินดา สถาบันวิทยบริการ ปริญญา ขาวผ่อง คณะครุศาสตร์ โครงการอบรมฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2543

2

3 วัตถุประสงค์ แนะนำการใช้และการสืบค้นฐานข้อมูลหลัก 3 ฐาน สาธิตการสืบค้น
จาก CU Reference Databases Biography Resource Center (GaleNet) The Complete Marquis Who’s Who(R) (GaleNet) Biography Index (OCLC FirstSearch) สาธิตการสืบค้น ฝึกปฏิบัติ

4 Biography Resource Center

5 Biography Resource Center - BioRC
รวบรวมชีวประวัติของบุคคลมากกว่า 165,000 ราย นับเป็นจำนวนประมาณ 280,000 รายการ ครอบคลุมชีวประวัติในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา แหล่งข้อมูลมาจากบริษัท Gale Group กว่า 60 รายการ โดยมีบทความประกอบ จากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ กว่า 250 ชื่อเรื่อง เป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full text) ส่วนใหญ่เรียบเรียงเป็น Thumbnail Biographies และ / หรือ Narractive Biographies ซึ่งมีรายละเอียดตามลำดับหัวข้อต่าง ๆ

6 The Complete Marquis Who’s Who(R)

7 The Complete Marquis Who’s Who (R)
รวบรวมชีวประวัติของบุคคลมากกว่า 900,000 รายการ ครอบคลุมชีวประวัติที่จัดพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี ค.ศ เป็นต้นมา แหล่งข้อมูลมาจากชุด Marquis Who’s Who(R) 20 รายการ เป็นข้อมูลนามานุกรมประวัติบุคคลโดยย่อ ซึ่งเรียบเรียงเป็น Thumbnail Biographies เป็น Add-on Module ของ GaleNet สำหรับฐานข้อมูล BioRC โดยเฉพาะ

8 Biography Index

9 Biography Index เป็นดรรชนีข้อมูลชีวประวัติ อัตชีวประวัติ และบทสัมภาษณ์พร้อม ผลงาน ประเภท “Individual and Collective Biographies” จำนวน 250,000 ระเบียน ครอบคลุมข้อมูลที่จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อ ค.ศ เป็นต้นมา แหล่งข้อมูลมาจากวารสารประมาณ 3,000 ชื่อเรื่อง และหนังสือ 2,500 รายการ จากฐานข้อมูล Biography Index ของ H.W. Wilson Company ผ่านบริการของ OCLC FirstSearch

10 Biography Resource Center + The Complete Marquis Who’s Who(R)
BioRC Biography Resource Center + The Complete Marquis Who’s Who(R) รูปแบบการสืบค้นฐานข้อมูล BioRC การสืบค้นแบบ Name Search การสืบค้นแบบ Custom Search การสืบค้นแบบ Full Text Search

11 การสืบค้นแบบ Name Search
BioRC การสืบค้นแบบ Name Search เป็นการสืบค้นโดยระบุชื่อบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ - แบบ Name contains ได้แก่ ชื่อต้น ชื่อรอง นามสกุล ชื่อต้น นามสกุล นามสกุล (= ชื่อต้น + นามสกุล) - แบบ Starts of last name ได้แก่ นามสกุล, ชื่อต้น ชื่อรอง นามสกุล, ชื่อต้น นามสกุล

12 เป็นทางเลือกที่ใช้ เมื่อต้อง
การผลลัพธ์กว้างขึ้น albert einstein Albert einstein

13 ถ้าเลือกไอนสไตน์ บุคคลแห่งศตวรรษ

14

15 มีรายละเอียดของเอกสารเป็นข้อมูลย่อ
แสดงรายละเอียดเป็นเอกสารข้อมูลเต็ม

16 เป็นทางเลือกที่ใช้ เมื่อต้องการ ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง
เป็นทางเลือกที่ใช้ เมื่อต้องการ ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง

17 ถ้าเลือกนักแสดง อเมริกัน

18

19

20 การสืบค้นแบบ Custom Search
BioRC การสืบค้นแบบ Custom Search เป็นการสืบค้นโดยระบุคำค้นได้มากกว่า 1 รายการขึ้นไป เช่น ระบุชื่อบุคคล (นามสกุล, ชื่อ หรือ ชื่อ นามสกุล) อาชีพ สัญชาติ และเชื้อชาติ สามารถระบุอาชีพต่าง ๆ โดยไม่ต้องระบุชื่อบุคคลก็ได้

21

22

23 การสืบค้นแบบ Full Text Search
BioRC การสืบค้นแบบ Full Text Search เป็นการสืบค้นโดยระบุคำหรือวลี ที่คิดว่าจะปรากฏเป็น ข้อมูลในชีวประวัติของบุคคลที่ต้องการ เช่น autobiographies young at heart ต้องเลือกลักษณะคำค้นที่ต้องการ ตามที่ระบบ กำหนดมาให้แล้ว 4 แบบ ได้แก่ any of the words all the words exact phrase boolean phrase

24

25

26 การแสดงผลข้อมูล (Search Results)
BioRC การแสดงผลข้อมูล (Search Results) ข้อมูลทางบรรณานุกรม ข้อมูลชีวประวัติพร้อมภาพ (ถ้ามี) Thumbnail Biographies และ / หรือ Narrative Biographies Enlarge Image ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) Magazine and Newspaper Articles Additional Sources Websites List ข้อมูลข่าวเพิ่มเติมล่าสุด (ถ้ามี) Latest News

27

28 Thumbnail Biographies
BioRC Thumbnail Biographies เป็นข้อมูลชีวประวัติโดยย่อ ข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ Biographical Dictionary The Complete Marquis Who’s Who(R) Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary

29 The Complete Marquis Who’s Who(R)
BioRC The Complete Marquis Who’s Who(R) ลำดับหัวข้อการแสดงผลข้อมูล Born Occupation Source Family Address Sources Detailed Information

30 เครื่องมือที่อำนวยการความสะดวกในการสืบค้น (Tools)
BioRC เครื่องมือที่อำนวยการความสะดวกในการสืบค้น (Tools) Dictionary การค้นหาศัพท์หรือตรวจสอบคำที่ต้องการ จาก Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary Help การให้ความช่วยเหลือจากระบบ ในการใช้ฐานข้อมูล Search Tips เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล Tips on Bio Research กลยุทธ์และเทคนิคการเลือกใช้ข้อมูล About BioRC ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดฐานข้อมูล BioRC และ The Complete Marquis Who’s Who(R)

31 เครื่องมือและทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
BioRC เครื่องมือและทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจ Spotlight On… Citation Generator Mark List : Mark View Update

32 การนำออกผลข้อมูล (Output)
รูปแบบที่สามารถดำเนินการได้ การพิมพ์ข้อมูล (Print) การจัดเก็บไฟล์ (Save) การส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( )

33 นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สาระที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและ อัตชีวประวัติเปรียบได้กับคำกล่าวที่ว่า นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

34 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นฐานข้อมูลชีวประวัติและอัตชีวประวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google