งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

2 ประเภทสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู
เป้าหมายการพัฒนา ประเภทสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู อนุบาล/ประถมศึกษา 308,515 มัธยมศึกษา 105,254 ศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ 4,120 รวม 417,889

3 อบรมด้วยระบบ e-Training
กรอบพัฒนาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 2 ศึกษา ปริญญาโท Master Teacher 1 ระดับสูง อบรม 3 ประเมินสมรรถนะ ยกระดับคุณภาพ อบรม ระดับกลาง อบรม ยกระดับคุณภาพ ระดับต้น อบรมด้วยระบบ e-Training 4

4 1. ประเมินทดสอบสมรรถนะครูและผู้บริหารทุกคน
การดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2553 1. ประเมินทดสอบสมรรถนะครูและผู้บริหารทุกคน 2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ,898 คน 3. พัฒนา Master Teacher ,424 คน 4. พัฒนาครูระดับกลาง ระดับต้น ,567 คน ด้วยระบบ e-Training รวมทั้งสิ้น 417,889 คน

5 การประเมินทดสอบสมรรถนะ
สพฐ. ดำเนินการประเมิน 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ,898 คน 2 ปฐมวัย ,772 คน 3 การศึกษาพิเศษ ,120 คน 4 แนะแนว ,917 คน 5 บรรณารักษ์ ,500 คน

6 สพฐ. ประเมิน กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน 6 ภาษาไทยและบูรณาการ 202,411 7
ภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย 10,300 8 ฟิสิกส์ ม.ปลาย 921 9 เคมี 885 10 ชีววิทยา 937

7 สพฐ. ประเมิน (ต่อ) กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน 11
โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ม.ปลาย 5,472 12 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 3,725 13 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 3,714

8 สพฐ. ประเมิน (ต่อ) กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน 14
พลศึกษา สุขศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 7,391 15 การงาน ฯ เทคโนโลยี ม.ต้น ม.ปลาย 15,226 16 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ม.ต้น ม.ปลาย 5,478

9 สพฐ. ประเมินไว้แล้ว กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน ภาษาอังกฤษ 23,883

10 มศว. ประเมินตามข้อตกลง ปี 2552
กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน สังคมศึกษา 12,314

11 สพฐ. สสวท. ความร่วมมือ 202,411 วิทยาศาสตร์ ป.4- 6 101,205
คณิตศาสตร์ ป.1- 6 202,411 2 วิทยาศาสตร์ ป.4- 6 101,205 3 คณิตศาสตร์ ม.ต้น 8,214 4 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 7,872

12 การพัฒนา ในปีงบประมาณ 2553
ผู้บริหารสถานศึกษา ,898 คน พัฒนา Master Teacher ในปีงบประมาณ 2553 1 ปฐมวัย ,170 คน 2 การศึกษาพิเศษ คน 3 แนะแนว ,037 คน 4 บรรณารักษ์ ,875 คน

13 พัฒนา Master Teacher จำนวนคน กลุ่มสาระวิชา 5 6 7 8 ภาษาไทยและบูรณาการ
2,693 6 ภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย 1,544 7 ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย 1,749 8 สังคมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 1,846

14 พัฒนา Master Teacher กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน 9 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 10
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 10 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 11 ฟิสิกส์ ม.ปลาย 12 เคมี 2,200 13 ชีววิทยา 14 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ม.ปลาย

15 พัฒนา Master Teacher กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน 14
พลศึกษา สุขศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 15 การงาน ฯ เทคโนโลยี ม.ต้น ม.ปลาย 6,400 16 ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ม.ต้น ม.ปลาย

16 สสวท.พัฒนา Master Teacher
1 คณิตศาสตร์ ป.1- 6 1,850 2 วิทยาศาสตร์ ป.4- 6 3 คณิตศาสตร์ ม.ต้น 925 4 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

17 จัดทุนให้ศึกษาต่อภาคนอกเวลา
พัฒนา Master Teacher ปริญญาโท จัดทุนให้ศึกษาต่อภาคนอกเวลา วิชาเอกไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม จิตวิทยาแนะแนว รวม 1,000 คน Master Teacher

18 พัฒนาครูระดับกลาง ระดับต้น
ฝึกอบรม e-Training สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน

19 หลักสูตรการพัฒนาครูประกอบด้วย 3 โมดูล
โมดูล 1. เนื้อหาความรู้ตามกลุ่มสาระ โมดูล 2. สมรรถนะหลัก - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี - การพัฒนาตนเอง - การทำงานเป็นทีม โมดูล 3.สมรรถนะตามสายงาน - เทคนิคการสอน / การออกแบบการเรียนรู้ - จิตวิญญาณความเป็นครู - ระบบดูแลช่วยเหลือ น.ร. /ระบบการแนะแนว / การพัฒนาผู้เรียน - ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน - ทักษะการคิด - การพัฒนาจิตสาธารณะ

20 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล ในปีงบประมาณ 2553
1. สพฐ. ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของการพัฒนา 2. สพฐ. สพท. กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมินผลการพัฒนาในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ 3. สพฐ. สพท. ติดตาม ประเมินผลหลังการพัฒนา 4. สพฐ. สพท. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา 5. สพฐ. สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายนอก ร่วมกันประเมินภายนอก ภายใน

21 การดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2554
1. พัฒนาครูระดับกลาง ระดับต้นทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ,412 คน 2. พัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน ด้วยระบบ e-Training ,889 คน 3. จัดทุนให้ Master Teacher ศึกษาต่อ สาขาวิชาขาดแคลน ,000 คน

22 การดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2555
1. พัฒนาครูระดับกลาง ระดับต้นทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ,032 คน 2. พัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน ด้วยระบบ e-Training ,889 คน 3. จัดทุนให้ Master Teacher ศึกษาต่อ สาขาวิชาขาดแคลน ,000 คน


ดาวน์โหลด ppt ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google