งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์รายการครุภัณฑ์ เป็น สินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์รายการครุภัณฑ์ เป็น สินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์รายการครุภัณฑ์ เป็น สินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
ตัวอย่าง การวิเคราะห์รายการครุภัณฑ์ เป็น สินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์

2 พิจารณา ครุภัณฑ์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ จาก
มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บ. ขั้นไป ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บ. ราคาต่อชุดตั้งแต่ 5,000 บ ( ชุดคอมฯ , ชุดเครื่องเสียง ) ราคาต่อกลุ่มตั้งแต่ 5,000 บ ( ซื้อเก้าอี้ตัวละ 1,000 บ. 10 ตัว ) ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ มูลค่าไม่ถึง 5,000 บ. ราคาต่อหน่วยไม่ถึง 5,000 บ. ราคาต่อชุดไม่ถึง 5,000 บ ( ชุดคอมฯ, ชุดเครื่องเสียง ) ราคาต่อกลุ่มไม่ถึง 5,000 บ ( ซื้อเก้าอี้ตัวละ 200 บ. 10 ตัว )

3 จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0403/ว ลว 21 พฤษภาคม 2540

4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2525 ข้อ 55
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ ข้อ 55 “รายจ่ายประเภทใด หรือรายการใด จะเบิกจ่ายจากหมวดรายจ่ายใด ให้เป็นไปตามหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่สำนักงบประมาณกำหนด”

5 ค่าตอบแทน เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ ค่าเช่าบ้าน, ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยประชุม, ค่าคุมสอบ, ค่าสอนพิเศษ

6 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค)
ค่าใช้สอย 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เดินสายไฟฟ้า เดินท่อประปา (ยกเว้นครั้งแรกพร้อมอาคาร), เย็บหนังสือหรืองเข้าปกหนังสือค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ

7 2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าใช้สอย 2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรอง (ค่ารับรองชาวต่างชาติ) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม (ค่ารับรองในการประชุมราชการ) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ( ค่าไทยธรรม, ค่าอาหาร, ปัจจัย ถวายพระ)

8 3. รายจ่ายไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้สอย 3. รายจ่ายไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พัก พาหนะ, พวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา, เงินรางวัลเจ้าหน้าที่, ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล (จัดงาน), เงินประกันสังคม (ฐานะนายจ้าง)

9 ค่าวัสดุ รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ 1. สิ้นเปลือง หมดสภาพ (กระดาษ ยางลบ ชอล์ค ถุงมือฯ) 2. คงทนถาวร แต่ใช้งานไม่เกิน 1 ปี (แปรงลบกระดาน ถ้วยชาม แฟ้ม ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯ) 3. คงทนถาวร ใช้งานเกิน 1 ปี แต่ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นตามตัวอย่างครุภัณฑ์ (เครื่องคำนวณเลข, นาฬิกา, มู่ลี่, ลำโพง, ไมโครโฟน, เตารีด, กระติกน้ำร้อน ฯ)

10 4. ซื้อมาเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้มีสภาพ หรือประสิทธิภาพคงเดิม (หลอดไฟ สังกะสี แบตเตอรี่ ผ้าใบ ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชำระพร้อมกับ ค่าสิ่งของ (ค่าขนส่ง, ค่าภาษี, ค่าประกันภัย, ค่าติดตั้ง)

11 ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข ฯ
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข ฯ โทรสาร วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร อินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และเกี่ยวกับการใช้บริการ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์รายการครุภัณฑ์ เป็น สินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google