งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตัดสินใจ ความหมายของการตัดสินใจ ความสำคัญของการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตัดสินใจ ความหมายของการตัดสินใจ ความสำคัญของการตัดสินใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตัดสินใจ ความหมายของการตัดสินใจ ความสำคัญของการตัดสินใจ
(Decision Making) ความหมายของการตัดสินใจ ความสำคัญของการตัดสินใจ

2 การตัดสินใจ การตัดสินใจตามบทบาทของผู้บริหาร (Decision Making)
บทบาทหน้าที่ การตัดสินใจ การวางแผน (Planning) การมอบหมายงาน (Organizing) การสั่งการ (Leading) การควบคุม (Controlling) อะไรคือเป้าหมายขององค์กร อะไรคือโอกาสและความเสี่ยง ใครเหมาะที่สุดสำหรับงานนี้ งานนี้มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด ควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะ ทำอย่างไรจะให้ทีมงานทำงานได้ตามเป้าหมาย จะใช้วิธีใด และมาตรการใดจึงจะเหมาะ จะตรวจสอบเมื่อใด ช่วงใดจึงจะเหมาะสม

3 Both Structured and Unstructured
การตัดสินใจ (Decision Making) การตัดสินใจ และระดับของผู้บริหาร ระดับผู้บริหาร ประเภทของปัญหา ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับล่าง Programmed Decisions Nonprogrammed Decisions Broad, Unstructured, Infrequent, Much Uncertainty Both Structured and Unstructured Structured

4 ประเภทของการตัดสินใจ
(Decision Making) ประเภทของการตัดสินใจ ประเภทของการตัดสินใจ ปัญหา วิธีการ ตัวอย่าง Programmed ประจำ นโยบาย ธุรกิจ : การจ่ายเงินเดือน ไม่ซับซ้อน กฎเกณฑ์ มหาวิทยาลัย : การรับนักศึกษาใหม่ มาตรฐาน โรงพยาบาล : การเตรียมคนไข้เพื่อรับการผ่าตัด Non-programmed ใหม่ ความสามารถเฉพาะ ธุรกิจ : ผลิตสินค้าใหม่ ซับซ้อน ความคิดริเริ่ม มหาวิทยาลัย : สร้างตึกเรียนใหม่ สร้างสรรค์ โรงพยาบาล : เตรียมพร้อมในการรักษาโรคใหม่

5 การตัดสินใจ แนวทางการตัดสินใจ (Decision Making)
การตัดสินใจแบบรวมอำนาจและการตัดสินใจกระจายอำนาจ การตัดสินใจแบบกลุ่มกับการตัดสินใจเพียงคนเดียว การตัดสินใจโดยการใช้การมีส่วนร่วม การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย กับการตัดสินใจแบบเอกฉันท์

6 การตัดสินใจ สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ
(Decision Making) สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยง การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

7 การตัดสินใจ (Decision Making) ขั้นตอนในการตัดสินใจ
1. การตระหนักในปัญหา 2. การกำหนดและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3. การแสวงหาทางเลือก 4. การประเมินทางเลือก 5. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 6. การนำทางเลือกไปปฏิบัติ 7. การประเมินผลการดำเนินงาน

8 การตัดสินใจ การตัดสินใจที่ดีทำได้อย่างไร (Decision Making)
การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ขบวนการตัดสินใจ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การใช้จังหวะเวลาที่เหมาะ การใช้ภูมิความรู้ที่มี

9 การตัดสินใจ (Decision Making) กับดักทางความคิด

10 การตัดสินใจ เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ (Decision Making)
1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven Analysis) 2. โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) 3. แผนภูมิกิ่งไม้ (Decision Tree)


ดาวน์โหลด ppt การตัดสินใจ ความหมายของการตัดสินใจ ความสำคัญของการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google