งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนของสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนของสถานศึกษา
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

2 ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Active)
ไม่ใช่นั่งฟังบรรยาย (Passive) เป็นการชวนให้คิด (Concept) ไม่ใช่ให้จำเนื้อหา (Content) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 นิทาน กระต่ายกับเต่า

4 คำถามให้วิเคราะห์ว่า กระต่ายแพ้เพราะอะไร?
กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้ เห็นเต่าตัวหนึ่ง คลานต้วมเตี้ยมผ่านมา กระต่ายรู้สึกขำและพูดไปว่า เจ้าเต่าคลานต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะถึง เต่าจึงท้า พนันวิ่งแข่งกัน กระต่ายจึงกระหยิ่งยิ้มย่องคิดว่าตนเอง จะชนะแน่ เมื่อถึงเวลาแข่งขัน กระต่ายก็ออกวิ่งนำหน้า ทิ้งเต่าไปไกล แต่ก่อนจะถึงเส้นชัย เจ้ากระต่ายก็รู้สึกง่วง เลยคิดว่านอนสักเดี๋ยวค่อยวิ่งต่อยังไงก็ชนะ แต่เมื่อ กระต่ายตื่นขึ้นมาก็พบว่าเต่าไปถึงเส้นชัยแล้ว คำถามให้วิเคราะห์ว่า กระต่ายแพ้เพราะอะไร? (มีต่อภาค 2)

5

6 คำถามให้วิเคราะห์ กระต่ายชนะเพราะอะไร?
นิทานกระต่ายกับเต่า (ภาค 2) กระต่ายได้วิเคราะห์สาเหตุที่แพ้เต่า ก็สามารถ วิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากความมั่นใจในตนเองบวกกับ ความขี้เกียจ จึงไปขอท้าเต่าแข่งอีกครั้ง ซึ่งเต่าก็ ตกลง ทั้งคู่จึงแข่งกันอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้กระต่าย แก้ปัญหาโดยการไม่นอน ตั้งหน้าวิ่งเข้าเส้นชัย อย่างเดียวและได้รับชัยชนะตามที่ต้องการ คำถามให้วิเคราะห์ กระต่ายชนะเพราะอะไร? (มีต่อภาค 3)

7

8 นิทานกระต่ายกับเต่า (ภาค 3)
เต่าได้วิเคราะห์สาเหตุที่แพ้กระต่ายเพราะว่าวิ่ง ทางเรียบกระต่ายถนัด เต่าจึงไปท้ากระต่ายวิ่งแข่งใหม่ โดยขอกำหนดเส้นทางเอง กระต่ายก็ไม่ขัดข้อง เต่าจึง กำหนดเส้นทางที่จะวิ่ง คือวิ่งทางเรียบไปหน่อยหนึ่ง แล้วถึงแม่น้ำ ต้องข้ามแม่น้ำไปสู่เส้นชัยซึ่งอยู่อีกฝั่งของ แม่น้ำ กระต่ายวิ่งนำหน้าแต่พอมาถึงแม่น้ำก็ไม่สามารถ ข้ามได้ ส่วนเต่าวิ่งมาถึงแม่น้ำก็ว่ายน้ำข้ามไปถึงเส้นชัย เต่าชนะ คำถามให้วิเคราะห์ เต่าชนะเพราะอะไร? (มีต่อภาคจบ)

9

10 นิทานกระต่ายกับเต่า (ภาคจบ)
นิทานกระต่ายกับเต่า (ภาคจบ) กระต่ายกับเต่าคิดว่าถ้าขืนแข่งขันไปเรื่อยๆ ก็ไม่รู้จักจบมีแพ้มีชนะกันอยู่ตลอด จึงร่วมกันคิด หาวิธีว่าถ้าจะแข่งกันโดยเส้นทางเดิม ทำอย่างไร ผลการแข่งขันจะออกมาเสมอกัน โดยไม่มีผู้แพ้ผู้ ชนะ Win Win ทั้งคู่ คำถามให้วิเคราะห์ ทั้งคู่ทำอย่างไรผลการแข่งขัน จึงออกมาเสมอกัน?

11

12 แผนปฏิบัติการ

13 ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
กระทรวง รัฐธรรมนูญ ภารกิจ + นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกระทรวง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน สพฐ. ภารกิจ นโยบายรัฐบาล กระทรวง แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. สถานศึกษา เขตพื้นที่ ภารกิจ + นโยบายรัฐบาล + สพฐ. + สพป. ภารกิจ + นโยบายรัฐบาล + สพฐ. แผนปฏิบัติราชการ สพม. สพป. แผนปฏิบัติราชการสถานศึกษา

14 กระบวนการสำคัญการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
นโยบายเปลี่ยน แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ทบทวน ปรับกลยุทธ์ สังคม/โลกเปลี่ยน ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมิน กระบวนการ ปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ เวลา

15 ความหมายของแผนปฏิบัติการ
แผนที่ทำขึ้นสำหรับใช้ในการบริหารหน่วยงานให้เกิด ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่หน่วยงานกำหนด มีระบบการทำงานที่ชัดเจน ใช้งบประมาณคุ้มค่าและมีการตรวจสอบ

16 จัดทำแผนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ปัจจัย INPUT ผลผลิต OUTPUT ผลลัพธ์ OUTCOME ประหยัด ECONOMY ประสิทธิภาพ EFFICIENCY ประสิทธิผล EFFECTIVENESS

17 การนำแผนปฏิบัติสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
วางแผน ร่วมกัน ปรึกษา หารือ วิเคราะห์ ผลกระทบ ร่วม ประเมินผล ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

18 แผนงานและโครงการคืออะไร

19 แผนงาน กลุ่มของงานหรือโครงการ ที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
อยู่ภายใต้ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ เดียวกัน

20 ปีงบประมาณ 2556 มี 6 แผนงาน 1. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ มี 6 แผนงาน 1. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ ในภูมิภาค 4. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการศึกษา 5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และเป็นธรรม

21 โครงการ กิจกรรมที่สามารถวิเคราะห์ วางแผนและนำไปปฏิบัติ
โดยมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน ทรัพยากร ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบโครงการ และวิธีประเมินผลที่ชัดเจน

22 ทำไมต้องเขียนโครงการ เขียนตามความต้องการพัฒนา
เขียนเพื่อแก้ ปัญหา เขียนเพื่อ รองรับงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร เขียนเพื่อสนอง นโยบายทุกระดับ

23 ลักษณะของโครงการที่ดี
สอดคล้องนโยบาย/จุดเน้น หน่วยเหนือ รายละเอียด โครงการสอดคล้อง/ สัมพันธ์กัน อ่านเข้าใจง่าย/ ทำอะไรบ้าง แก้ปัญหา สนองความต้องการ ทรัพยากร เหมาะสม/คุ้มค่า มีวิธีประเมิน ชัดเจน ระบุวันเริ่มต้น และสิ้นสุด

24 การเขียนโครงการที่นิยมมี 2 แบบ
แบบประเพณีนิยม แบบ Log Frame

25 เค้าโครงของโครงการแบบประเพณีนิยม
งาน/โครงการ แผนงาน สนองกลยุทธ์ที่ ลักษณะโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ (21)

26 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 2.1 ………………………………………………………………. 2.2 ………………………………………………………………. 3. เป้าหมาย 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ……………………………………………………….. 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ……………………………………….

27 4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ กิจกรรมที่ 1 1.1 …..…… 1.2 …………………. กิจกรรมที่ 2 2.1 ………………… 2.2 …………………

28 6. การประเมินผล 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้

29 แนวทางการคัดเลือกโครงการ
ทำอย่างไรถ้าโครงการมีมากกว่างบประมาณ

30 ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/ กลยุทธ์ จุดเน้นสพฐ. สพท.
เกณฑ์การคัดเลือก คำอธิบาย น้ำหนัก (ร้อยละ) ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/ กลยุทธ์ จุดเน้นสพฐ. สพท. โครงการที่จัดทำเชื่อมโยงและสนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้นของหน่วยเหนือ 20 ความพร้อมศักยภาพ ของบุคลากร บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 15 งบประมาณที่ใช้ ความประหยัดความคุ้มค่าของงบประมาณ ความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น มีความซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นอย่างไร ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลผลิต/ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน/ชุมชน มากน้อยเพียงใด ความเสี่ยง โครงการไม่มีความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง รวมคะแนน 100

31 6 W 2 H ทำอะไร (What) ทำทำไม (Why) ทำที่ไหน (Where) ทำเมื่อไร (When)
การเขียนโครงการต้องตอบปัญหา ทำที่ไหน (Where) 6 W 2 H ทำเมื่อไร (When) ทำโดยใคร (Whom) ทำเพื่อใคร (Whom) ทำอย่างไร (How) จ่ายเท่าไร (How much)

32 เค้าโครงแผนปฏิบัติการประจำปีของ สถานศึกษา
ปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา ส่วนที่ 1 บทนำ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ภาระงาน/ปริมาณงาน ผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่ผ่านมา ประมาณการจำนวน นักเรียน และรายรับของสถานศึกษาปีการศึกษาที่นำมา จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา สภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (91)

33 เค้าโครงแผนปฏิบัติการประจำปีของ สถานศึกษา
ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม - สรุปงบประมาณตามโครงการ จำแนกตามโครงสร้าง - รายละเอียดโครงการ ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ภาคผนวก สำเนาคำสั่งคณะทำงาน /คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (91)

34 ในอนาคต ... เราต้องการไปสู่จุดใด
วิสัยทัศน์ ปัจจุบัน ... เราอยู่ ณ จุดใด วินิจ สถานศึกษา เราจะไปสู่จุดนั้น ... ได้อย่างไร พันธกิจ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม เราต้องทำ หรือปรับเปลี่ยน ...อะไรบ้าง วิสัยทัศน์ คือ สิ่งที่เรา หวัง จะเป็นในอนาคต หลังจากที่ได้ทำตามแผนต่าง ๆ ที่ได้วางไว้แล้ว ดังนั้น วิสัยทัศน์ จึงเป็นทั้ง ต้นเหตุ และ ปลายเหตุ ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาค (93) ส่วนที่ 2

35 ยุทธศาสตร์การบริหาร ปีงบประมาณ 2556
ส่วนที่ 2 คลิก

36 ตามความจำเป็นเร่งด่วน
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ควรแบ่งเป็น .... 1 บริหารจัดการ งบประมาณ 2 พัฒนาคุณภาพ 3 ตามความจำเป็นเร่งด่วน (94) ส่วนที่ 3

37 บริหารงานกิจการนักเรียน
ครอบคลุมทุกงาน ... บริหารงานกิจการนักเรียน บริหารงานวิชาการ บริหารงานทั่วไป โครงการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล (94) ส่วนที่ 3

38 วิเคราะห์โครงการของโรงเรียน จุดเน้น ตัวชี้วัด ของ สพฐ.
เชื่อมโยงกับ จุดเน้น ตัวชี้วัด ของ สพฐ. คลิก

39 FB/กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อด.1
FB/กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อด.1


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google