งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา การ Share ข้อมูล กิจกรรมใน หน่วยส่งเสริมและพัฒนา ทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา การ Share ข้อมูล กิจกรรมใน หน่วยส่งเสริมและพัฒนา ทางวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา การ Share ข้อมูล กิจกรรมใน หน่วยส่งเสริมและพัฒนา ทางวิชาการ

2 ปัญหาที่เกิดขึ้น • ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจมีการกระจายข้อมูลให้ คนในหน่วยฯ ทราบไม่ทั่วถึง • ไม่สามารถตอบคำถามลูกค้า ( นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก ) ได้ ทำให้ลูกค้า เกิดความไม่พึงพอใจ

3 วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ( ภายใน ) สาเหตุ ( ภายนอก ) - ภาระงานของบุคลากร ในหน่วยงานแตกต่าง กัน จึงขาดการกระจาย ข้อมูลข่าวสารให้ทราบ ทั่วถึงทุกคน - ผู้บริหารสั่งการกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมโดยตรง

4 Input Process Output - โครงการ / กิจกรรม - การ share ข้อมูลให้ทุกคน รับทราบโดย ทั่วถึงกัน - สามารถให้ ข้อมูลลูกค้าหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย - ลูกค้าได้รับ ข้อมูลตาม กำหนดเวลา

5 Process

6 หัวหน้าน. ทะเบียนฯ ทราบ E-mailGoogle Calendar บอร์ด หัวหน้า หน่วยฯ หัวหน้างาน บริการฯ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม แจ้งกิจกรรม ลูกค้ าขอ ข้อมู ล ไม่อยู่ อ ยู่ บัณฑิต - ธารากร - กนก รัตน์ วิจัย - นวมล - วรรณิ พา โครงการ พิเศษ - จินดา รัตน์ - วรรษมน - เยาว ลักษณ์ บริการ วิชาการ - จินดา รัตน์ - แพร นาตยา นัดประชุม

7 แนวทางแก้ปัญหา • จัดประชุมหน่วยส่งเสริมฯ ทุกสัปดาห์ • ใช้ระบบสารสนเทศเป็นศูนย์รวมข้อมูลให้ทุกคน สามารถทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น E-mail, google calendar • จัดบอร์ดกิจกรรม เพื่อเป็นจุดประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา การ Share ข้อมูล กิจกรรมใน หน่วยส่งเสริมและพัฒนา ทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google