งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

::::: การอบรมระยะสั้น :::::

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "::::: การอบรมระยะสั้น :::::"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ::::: การอบรมระยะสั้น :::::
Mahanakorn University of Technology ::::: การอบรมระยะสั้น ::::: การใช้โปรแกรม OrCAD PSPICE สำหรับวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า Department of Electronic Engineering ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ ต่อ

2 หลักการและเหตุผล การเรียนรู้หรือออกแบบวงจรไฟฟ้า จำเป็นต้อง
ทดลองในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าที่มีเครื่องมือ กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพง และต้องใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งใช้เวลาในการทดลอง ที่ยาวนานมาก แต่สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้การเรียนรู้หรือการออกแบบ วงจรไฟฟ้ามีความสะดวกมากขึ้น ใช้เวลาน้อย ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนในการสร้างต้นแบบ และการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวนมาก

3 current Voltage

4 VAR= 1M VAR= 100K VAR= 10K

5 วัตถุประสงค์ของการอบรม
รู้จักการใช้งานโปรแกรม OrCAD/PSPICE สามารถวิเคราะห์และจำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้าได้ เข้าใจถึงวิธีการหาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ สามารถสร้างสัญญาณเสมือนจริงเพื่อใช้ในการจำลองได้ เพื่อเผยแพร่ให้รู้จักโปรแกรม OrCAD/PSPICE อย่างกว้างขวาง

6 หัวข้อการฝึกอบรม การติดตั้งโปรแกรม OrCAD/PSPICE 9.10
การใช้โปรแกรมกับการตั้งค่าวิเคราะห์ การใช้แหล่งจ่ายแรงดัน/กระแสอิสระ การใช้แหล่งจ่ายไม่อิสระ การหาค่าแรงดัน/กระแส/กำลังงาน การวิิเคราะห์แบบปรับค่าตัวแปร การหาพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล การหาค่าการส่งผ่านกำลังานสูงสุด การหาผลตอบสนองทางความถี่ การหาผลลัพธ์ในสภาวะคงตัว การใช้ตัววัดแบบต่างๆกับการจัดการแสดงผล การวิเคราะห์วงจรกำเนิดสัญญาณ การวิเคราะห์โดยใช้ฟูริเยร์แบบเร็วสำหรับสเปกตรัมทางไฟฟ้า

7 สิ่งที่ได้รับจากการเข้าอบรม
CD-ROM หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(Ebook) จำนวน 30 เล่ม เช่น วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า , วงจรอิเล็กทรอนิกส์ , วงจรดิจิตอล , Op-Amp , Math ตัวอย่างวงจรไฟฟ้า เอกสารประกอบการอบรม(คู่มือการใช้โปรแกรม) ฯลฯ เอกสารประกอบการบรรยาย(Handout) ประกาศณียบัตร อาหารว่าง

8 === อัตราลงทะเบียน ===
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป / วิศวกรทางไฟฟ้า / ครู / อาจารย์ สถานที่อบรม === อัตราลงทะเบียน === บุคคลทั่วไป / วิศวกรไฟฟ้า 1,500 บาท ครู / อาจารย์ 1,000 บาท นักศึกษา 750 บาท ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดการอบรม 11 ตุลาคม 2554 เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

9 ชื่อวิทยากร สุริยา วิทยาประดิษฐ์ วุฒิการศึกษา วศม.การวัดคุม สจล.
ชื่อวิทยากร สุริยา วิทยาประดิษฐ์ วุฒิการศึกษา วศม.การวัดคุม สจล. สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , Homepage Mobile ภาระงานสอน Ÿ Biomedical Electronic Ÿ Electronic Project Management and Design Ÿ Electrical Engineering LAB.II Ÿ Electrical Circuit Analysis (LAB) Ÿ Electronics(LAB) ประสบการณ์ Ÿ บริษัทเวฟเกตจำกัด พ.ศ Ÿ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ ปัจจุบัน Ÿ บริษัทถาวรคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2536 – 2538 Ÿ นักวิจัย บ.พานาโซนิค ประเทศไทย(TAVC) พ.ศ Ÿ คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดอนุสิทธิบัตรตู้น้ำมันหยอดเหรียญ


ดาวน์โหลด ppt ::::: การอบรมระยะสั้น :::::

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google