งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ออกแบบและการจัดการโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ออกแบบและการจัดการโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ออกแบบและการจัดการโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Project Management And Design EEET0462 Rev.13.01 ออกแบบและการจัดการโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

2 Electronics : การเรียนรู้หรือศาสตร์ทางอิเล็กตรอน
Electronics Project Management And Design Copyright © S.Witthayapradit.2010 Electronics : การเรียนรู้หรือศาสตร์ทางอิเล็กตรอน Project : โครงงาน หรือ นวัตกรรม Management : การบริหารและจัดการด้านคุณภาพ และ มาตรฐาน Design : การออกแบบด้านความคิด

3 Electronics การเรียนรู้ การค้นคว้า ทักษะ /ประสพการณ์
Copyright © S.Witthayapradit.2010 การเรียนรู้ การค้นคว้า ทักษะ /ประสพการณ์

4 Project / Innovation / Product
Copyright © S.Witthayapradit.2010 ประวัติ เก่า/ใหม่ ปัญหา / ความต้องการ / การใช้งาน จำนวน / การผลิต เครื่องมือ , อุปกรณ์ที่ใช้ / เทคโนโลยี

5 Management แผนงาน มาตรฐาน คุณภาพ อุปสรรค
Copyright © S.Witthayapradit.2010 แผนงาน มาตรฐาน คุณภาพ อุปสรรค

6 Design ความรู้ ทักษะ ประสพการณ์ กระบวนการแก้ไขปัญหา
Copyright © S.Witthayapradit.2010 ความรู้ ทักษะ ประสพการณ์ กระบวนการแก้ไขปัญหา

7 คำอธิบายรายวิชา ความสำคัญของการจัดการนวัตกรรม
Copyright © S.Witthayapradit.2010 ความสำคัญของการจัดการนวัตกรรม การจัดการและออกแบบนวัตกรรม 6 ขั้นตอน เรียนรู้มาตรฐาน วงจรไฟฟ้า , วงจรพิมพ์ เสริมสร้างคุณภาพของวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์

8 การจัดการและออกแบบนวัตกรรม ๖ ขั้นตอน
Copyright © S.Witthayapradit.2010 ความรู้ / การค้นคว้า ทักษะ ประสพการณ์ ประวัติ / ภูมิหลัง / เทคโนโลยี ปัญหา / การใช้งาน แผนดำเนินงาน / อุปสรรค ทรัพยากร / การดำเนินงาน มาตรฐาน / คุณภาพ การทดสอบ / การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา สรุปผล / รายงาน / ประเมิณ Research Define Plan Execution Verify Conclusion

9 ความสำคัญของการจัดการนวัตกรรม
Copyright © S.Witthayapradit.2010 รู้ถึงจุดอ่อน-จุดแข็งของโครงงาน ควบคุมการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย เลือกใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบแบบมีเหตุผล ประมวลปัญหาเพื่อใช้จัดการและปรับปรุงที่ดีในอนาคต

10 มาตรฐานของวงจรไฟฟ้า Electrical Schematic Standard Symbols
Copyright © S.Witthayapradit.2010 Electrical Schematic Standard Symbols Reference Designations Component Numbering Signal and Power Flow Symbol Arrangement Symbol Spacing

11 มาตรฐานของวงจรพิมพ์ Printed Circuit Board Clearance Land pattern
Copyright © S.Witthayapradit.2010 Printed Circuit Board Clearance Land pattern Soldering Tooling hole IPC

12 วัตถุประสงค์ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ กับการวางแผนงาน
Copyright © S.Witthayapradit.2010 เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ กับการวางแผนงาน มาตรฐานของวงจรไฟฟ้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

13 การวัดผลและประเมินผล
Copyright © S.Witthayapradit.2010 เวลาเรียน ๑๐ % งานที่มอบหมาย ๒๐ % สอบกลางภาค , ทักษะ ๓๐ % สอบปลายภาค ๔๐ % 1st Sheet(A4)

14 แผนการสอน ครั้งที่ รายละเอียด ๑
Copyright © S.Witthayapradit.2010 ครั้งที่ รายละเอียด แนะนำ , วัตถุประสงค์ , การประเมินผล , ตำรา ความสำคัญของการจัดการโครงงาน มาตรฐาน ISO , สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ขั้นตอนที่ ๑ การวิจัยค้นคว้ารายละเอียดของนวัตกรรม ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดขอบเขตงานของนวัตกรรม ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผนดำเนินงาน

15 แผนการสอน ครั้งที่ รายละเอียด ๗ ทบทวนการเรียน / ตอบคำถาม ๘
Copyright © S.Witthayapradit.2010 ครั้งที่ รายละเอียด ทบทวนการเรียน / ตอบคำถาม ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินงาน / ติดตามแผนงาน ขั้นตอนที่ ๕ วิเคราะห์โครงงานหรือนวัตกรรม ๑๐ ขั้นตอนที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงานนวัตกรรม ๑๑ มาตรฐานของการวาดวงจร , สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ๑๒ มาตรฐานของวงจรพิมพ์ , การผลิต , การออกแบบ

16 แผนการสอน ครั้งที่ รายละเอียด ๑๓
Copyright © S.Witthayapradit.2010 ครั้งที่ รายละเอียด ๑๓ การเขียนรายงาน / รูปแบบรายงาน / เนื้อหา ๑๔ นำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย ๑๕ ทบทวนการเรียน / ตอบคำถาม

17 เอกสารอ้างอิง Copyright © S.Witthayapradit.2010 D.Joseph Stadtmiller , “Electronics Project Management and Design” , Prentice-Hall , 2001. Darryl Lindsey , “The Design & Drafting of Printed Circuits” , Bishop Graphics Inc. , 1982.

18 ออกแบบโครงงานวัดอุณหภูมิ
Copyright © S.Witthayapradit.2010 ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วีธีการจัดการโครงงาน 6 ขั้นตอน การดำเนินงานของโครงงาน ส่งความคืบหน้าทุกสัปดาห์ 1 กระดาษ(A4) การดำเนินงานไม่ควรซ้ำกันกับกลุ่มอื่น ผลงานที่ได้ต้องดีกว่าต้นแบบที่เด่นชัด แสดงต้นทุนจาก BOM ของผลงานที่ได้เปรียบเทียบกับต้นแบบ นำเสนอผลงานโดยใช้ Power Point

19 The End Q & A EEET0462 สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Electronic Project
Management And Design EEET0462 The End Q & A สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile : FB :


ดาวน์โหลด ppt ออกแบบและการจัดการโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google