งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเกียงไกร แปลงไทยสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเกียงไกร แปลงไทยสง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเกียงไกร แปลงไทยสง
การศึกษาทางชีววิทยา โดย นายเกียงไกร แปลงไทยสง โรงเรียนฝางวิทยายน

2 การศึกษาชีววิทยา 2.1 การศึกษาชีววิทยา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการทดลอง 2.2 กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

3 ชีววิทยา  (Biology)            เป็นวิชาที่กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ  ของสิ่งมีชีวิต  (Living organisms)  อันเป็นวิชาแขนงหนึ่งของวิชวิทยาศาสตร์  (Science)

4 Biology มาจากคำภาษากรีก. - Bios (ชีวิต , สิ่งมีชีวิต)
Biology  มาจากคำภาษากรีก  - Bios  (ชีวิต , สิ่งมีชีวิต)  - logos  (กล่าวถึง , ศึกษา , วิชา , ความคิด , การมีเหตุผล)

5 คำว่า “Biology” ใช้เป็นครั้งแรก เมื่อ ค. ศ
คำว่า  “Biology”  ใช้เป็นครั้งแรก  เมื่อ  ค.ศ. 1801  โดยนักวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน คือ  - Jean Baptiste de Lamarck นักสัตววิทยาชาวฝรั่งเศส    - Ludolf Christian Treviranus  นักพฤกษาศาสตร์ชาวเยอรมัน

6 อันมีขั้นตอนดังนี้ การศึกษาชีววิทยา
เช่นเดียวกับ วิชาวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ  การศึกษาเรียนรู้ทางชีววิทยาอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์(Scientific Method)  อันมีขั้นตอนดังนี้

7 Scientific Method

8 การศึกษาชีววิทยาของนักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ได้อาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร์(scientific method)เพื่อศึกษาค้นคว้าหามาซึ่งความรู้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 1) การสังเกต 2) การกำหนดปัญหา 3) การตั้งสมมติฐาน 4) การตรวจสอบสมมติฐาน 5) การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

9 1) การสังเกต (Observation)

10 2) การกำหนดปัญหา (Problem)
ปัญหาที่ดีและเหมาะสมจะต้องเป็นปัญหาที่มีความชัดเจน มีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ มีแนวทางที่จะสามารถตรวจสอบ และ หาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

11 3) การตั้งสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis)
การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเน (predict) หรือการทายคำตอบของปัญหา อย่างมีเหตุผล จึงมักเขียนในลักษณะ การแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เช่น การติดเฮโรอีนชนิดฉีด เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค AIDS สมมติฐาน ทำหน้าที่เสมือน เป็นทิศทาง และแนวทาง ในการวิจัย จะช่วยเสนอแนะ แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป สมมติฐานที่ตั้งขึ้น ไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไป แต่ถัาทดสอบแล้ว ผลสรุปว่าเป็นความจริง ก็จะได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม งานบางชนิด ไม่จำเป็นต้องมีสมมติฐาน เช่น การวิจัยขั้นสำรวจ (exploratory or formulative research) เป็นต้น

12 4) การตรวจสอบสมมติฐาน (Testing of Hypothesis)
การตรวจสอบสมมติฐาน ทำได้ดังนี้ 1) การทำการศึกษาและค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสมมติฐาน จากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการวางแผนเพื่อการตรวจสอบหรือวางแผนการทดลอง 2) ทำการทดลอง เป็นการกระทำเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าสมมติฐานนั้นถูกต้องหรือไม่ ผู้ทดลองจะต้องควบคมตัวแปร ซึ่งตัวแปรมี 3ประเภท คือ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent variables) คือตัวแปรที่เราต้องการจะทดลองเพื่อตรวจสอบดูผลของมัน ตัวแปรตาม (Dependent variables) เป็นตัวแปรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม (Control variables) เป็นตัวแปรที่ต้องควบคุมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาของการทดลอง

13 5) การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง (Analysis and Conclusion)
และวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบที่สามารถนำเสนอและเข้าใจได้ง่าย

14 2.2 กล้องจุลทรรศน์ 2.2.1 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
2.2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

15 Light microscope A 17th century compound microscope, from an engraving in Robert Hooke's Micrographia

16 Compound microscope made by John Cuff in 1750

17 Compound light microscope

18 The binocular light microscope

19 Stereoscopic microscope


ดาวน์โหลด ppt นายเกียงไกร แปลงไทยสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google