งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0462 สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Electronics Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0462 สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Electronics Project"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0462 สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Electronics Project
Management And Design Step One : Research and Gathering Information Step Two : Define the problem สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :

2 The Project Tips Copyright © S.Witthayapradit 2010 กลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ การแข่งขันทางตลาดกับช่วงเวลา เทคโนโลยีใหม่กับการใช้ทรัพยากร การปรับแต่ง , การติดตั้ง , การบริการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกฏหมาย

3 Step One :- Research and Gathering Information
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ข้อบกพร่องทั่วไปของโครงงาน สิ่งที่สำคัญของปัญหา แหล่งข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหา การกำหนดกรอบของโครงงาน Research Define Plan Execution Verify Conclusion

4 ข้อบกพร่องทั่วไปของโครงงาน
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ขอบเขตด้านการใช้งาน ( ฟังก์ชัน , อายุ ) ข้อบกพร่องที่คล้ายกัน พิจารณารายละเอียดพื้นฐาน Research Define Plan Execution Verify Conclusion การเปิดตัวใหม่ ? มีช่วงปฏิบัติการนาน ? ประวัติความบกพร่องในอดีต ? การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ?

5 สิ่งที่สำคัญของปัญหา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Technical Marketing and Application  Marketing and Product  Application and Use Financial Research Define Plan Execution Verify Conclusion

6 สิ่งที่สำคัญของปัญหา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Technical Research Define Plan Execution Verify Conclusion โครงงานที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน ทีมงานที่มีประสพการณ์ การเลือกใช้ทรัพยากร จัดการด้านกระบวนการผลิต

7 สิ่งที่สำคัญของปัญหา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Marketing and Application  Marketing and Product Research Define Plan Execution Verify Conclusion ส่วนแบ่งกับขนาดของตลาด การแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน กระบวนการขาย การบริการลูกค้า ประโยชน์สูงสุดกับการใช้งานของลูกค้า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด

8 สิ่งที่สำคัญของปัญหา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Marketing and Application  Application and Use Research Define Plan Execution Verify Conclusion ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน สถานที่ที่นำไปใช้ การประยุกต์ใช้ สภาพแวดล้อมของสถานที่

9 สิ่งที่สำคัญของปัญหา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Financial Research Define Plan Execution Verify Conclusion ต้นทุนใช้จ่าย ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาจำหน่าย การลดราคาสินค้า การจัดการเหนือความคาดหมาย ผลกำไรที่ได้

10 แหล่งข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Source for Technical Information Research Define Plan Execution Verify Conclusion books , periodicals , paper Other products Universities Trade shows Professional associations Government associations Manufacturer’s associations Consultants The Internet

11 แหล่งข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Source for Marketing Information Research Define Plan Execution Verify Conclusion distributors and sales representatives published market studies Marketing consultants Trade organizations Source for Financial Information Potential suppliers Internal databases

12 การกำหนดกรอบของโครงงาน (1)
การกำหนดกรอบของโครงงาน (1) Copyright © S.Witthayapradit 2010 ข้อแนะนำสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ Research Define Plan Execution Verify Conclusion วัตถุประสงค์ของกลยุทธ รายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลที่สำคัญต่างๆของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ส่วนแบ่งทางตลาด และขนาดของการขาย ข้อมูลการแข่งขันทางการตลาด : ราคา , ส่วนลด , กระบวนการขาย , จุดอ่อน กับจุดแข็ง ขนาดของลูกค้า

13 การกำหนดกรอบของโครงงาน (2)
การกำหนดกรอบของโครงงาน (2) Copyright © S.Witthayapradit 2010 ข้อแนะนำสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ Research Define Plan Execution Verify Conclusion ความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์กับการใช้งาน จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน งบประมาณของการพัฒนา ประเมินด้านการขาย ประเมินด้านต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ประเมินด้านต้นทุนของกระบวนการผลิต ผลกำไรของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงของกระบวนการทั้งหมด

14 Step Two : Define the Problem
Copyright © S.Witthayapradit 2010 “Develop Design Specifications” Research Define Plan Execution Verify Conclusion Specifications define the problem Specification format Specification development Software specification

15 Step Two : Define the Problem
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Specification format General description Performance Power input Package Environmental Operation Project and Product cost Agency approvals Cost Special requirements Research Define Plan Execution Verify Conclusion

16 Step Two : Define the Problem
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Specification Development General description Performance Power input Package Environmental Operation Project and Product cost Agency approvals Cost Special requirements Research Define Plan Execution Verify Conclusion Mechanical size limits Environmental rating Shape Material Human engineering Ambient temperature Humidity Vibration Shock EMI Total cost of purchased Labor cost to manufact. Manufact. overhead

17 Step Two : Define the Problem
Copyright © S.Witthayapradit 2010 “Digital Thermometer Example Project” Research Define Plan Execution Verify Conclusion Performance[1] Enclosure[1] Environmental[1] Input Power[1] [1] D.Joseph Stadtmiller , “Electronics Project Management and Design” , P , Prentice-Hall , 2001.

18 จบบรรยาย EEET0462 คำถาม และ คำตอบ References:- Electronics Project
Management And Design Step One : Research and Gathering Information Step Two : Define the problem จบบรรยาย คำถาม และ คำตอบ References:- D.Joseph Stadtmiller , “Electronics Project Management and Design” , Prentice-Hall , 2001.


ดาวน์โหลด ppt EEET0462 สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Electronics Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google