งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ประกอบด้วย 5 ห้องปฏิบัติการ 1. ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า 2. ห้องปฏิบัติการส่องสว่าง 3. ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังและระบบป้องกัน 4. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 5. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

3 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า

4 1.ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องจักรไฟฟ้า และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพื้นฐานของระบบไฟฟ้ากำลังและพฤติกรรมของเครื่องจักรไฟฟ้าแบบต่างๆ

5 1.ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า
ประกอบด้วยชุดทดลอง เช่น ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และระบบไฟฟ้า 3 เฟส วงจรแม่เหล็ก และคุณสมบัติของวงจรแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงประเภทต่างๆ เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับประเภทต่างๆ

6

7 ห้องปฏิบัติการส่องสว่าง

8 2.ห้องปฏิบัติการส่องสว่าง
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน วิชาวิศวกรรมส่องสว่าง รวมถึงใช้ในการทำงานโครงงานของนักศึกษา และทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

9 2.ห้องปฏิบัติการส่องสว่าง
ประกอบด้วยชุดทดลอง เช่น - ชุดทดลองการกระจายแสงของโคมไฟฟ้า - ชุดทดลองการเกิดแสงสว่างของหลอดชนิดต่างๆ - Software ช่วยในการออกแบบโคมไฟภายในอาคาร, โคมไฟถนน และโคมไฟสนามกีฬา ตามมาตรฐาน CIE และกรมทางหลวง

10 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
และระบบป้องกัน

11 3.ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังและระบบป้องกัน
สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนวิชา Power System และ Power System Protection โดยเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบบการผลิต, การส่งจ่ายในระบบไฟฟ้าแรงสูง, ระบบการจำหน่ายและการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

12 3.ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังและระบบป้องกัน
ภายในห้องปฏิบัติการประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจำนวนมาก อาทิเช่น ระบบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจำลองการผลิตส่งจ่ายและจำหน่ายไฟฟ้า การควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA System เครื่องทดสอบรีเลย์ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส เครื่องทดสอบหม้อแปลงกระแส (Current Transformer) Distance Relay, Differential Relay และ Over current Relay.

13

14 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

15 4.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
เป็นห้องปฏิบัติการที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับวิชา Power Electronics และ Electric Drives เพื่อใช้ศึกษาควบคู่กับการศึกษาในภาคทฤษฎี

16 4.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ชุดทดลองได้ถูกออกแบบให้ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น - การควบคุม และการแปรรูปกำลังไฟฟ้า - เครื่องจักรไฟฟ้าในระบบการผลิตในอุตสาหกรรม - เครื่องควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า - ระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า - เครื่องควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้า - ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นต้น

17

18 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

19 5.ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
เป็นอาคารปฏิบัติการ สำหรับประกอบการเรียนการสอน สำหรับวิชา High Voltage Engineering ซึ่งจะประกอบด้วยชุดทดลองพื้นฐานจนกระทั่งถึงชุด อุปกรณ์มาตรฐานขนาดใหญ่เพื่อการทดสอบอุปกรณ์และทำการวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งจำลองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า นอกจากนั้นได้จัดเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานด้านการฉนวน, อุปกรณ์ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม

20 5.ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
ภายในอาคารปฏิบัติการประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์จำนวนมากอาทิ เช่น Multi-test Set AC/DC High-Voltage ขนาด 125 kV AC/15 kVA และ 300 kV DC/10 mA Automatic Impulse High -voltage Test System ขนาด 400 kV/14 kJ อุปกรณ์ทดสอบที่จัดสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในการทดสอบเทียบมาตรฐานอีกจำนวนมาก

21


ดาวน์โหลด ppt ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google