งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FEEDBACK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FEEDBACK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FEEDBACK

2 1# : Analyze : วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน

3 2# Alert : กำหนดรูปแบบการแก้ปัญหา
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เขตที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ วิจัย ประชุมโต๊ะกลม นำเสนอผู้บริหาร

4 Android Download OBEC-COCKPIT

5 iOS Download OBEC-COCKPIT

6 3# Action : นำสู่การปฎิบัติ นโยบาย โครงการ จุดเน้น ฯลฯ

7 อบรมพัฒนาครู ใช้ระบบ E-Training สอนซ่อมเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ นำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้

8 การนำ Triple A สู่การปฎิบัติ

9 SCAN REPORT “การอ่านออก ป.3 ป.6” KPI ตามนโยบายรัฐมนตรี

10 กำหนดโครงสร้างตัวชี้วัด
ด้านโอกาส : ด้านคุณภาพ : การพัฒนาครู % ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา PISA Ranking Basic Skills % ครูที่มีทักษะกระบวนการพัฒนา การคิด % ผู้ด้อยโอกาส % อ่านออก ป.3,6, ป.6 % ทักษะการอ่าน ม 1-3 % เด็กพิการ % คิดเลขเป็น ป.3,6 % ผู้เรียนการศึกษาทางเลือก % ทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ม.1-3 % สมรรถนะ เหตุผล ป.3,6 % ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ม 1-3 % การออกกลางคัน % ทักษะการคิด, ป 3,ป 6 % ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ ป.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหาร ระดับความสำเร็จ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ % โรงเรียนที่มีความพร้อม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย

11 Work Flow

12 % ดี % อ่านออกเสียงได้ % นักเรียน ป.3 ป.6 % พอใช้ ที่อ่านได้
ตัวชี้วัดด้านการอ่านประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 % ดี % อ่านออกเสียงได้ % นักเรียน ป.3 ป.6 ที่อ่านได้ % พอใช้ % อ่านเข้าใจ % ปรับปรุง % อ่านออกและเข้าใจ % อ่านไม่ได้

13 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนากระบวนการคิด
ความสำเร็จการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการคิด % ครูผ่านหลักสูตร การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิด ความสำเร็จการจัดทำเครื่องมือวัดผลการคิด กระบวนการคิด % ครูจัดทำแผนที่เน้นกระบวนการคิด % นักเรียนที่มีทักษะการคิดพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ % นักเรียนที่มีทักษะการคิดพื้นฐาน % โรงเรียนที่มีโครงงานที่มีคุณภาพ

14 Status - - - กำหนดตัวชี้วัด ชี้แจงทำความเข้าใจ Config ระบบ 1-5 ก.ย 56
กำหนดตัวชี้วัด ชี้แจงทำความเข้าใจ Config ระบบ 1-5 ก.ย 56 5 ก.ย 56 5-15 ก.ย 56 - - - บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล รายงาน ผล 21-23 ก.ย 56 ก.ย 56 30 ก.ย 56

15

16

17 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
บูรณาการข้อมูล นโยบายรัฐมนตรี การอ่าน ภาษาไทย ป 3 80% จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

18 การทดสอบระบบ

19

20 SCAN RESULT “การอ่านออก ป.3 ป.6”

21 ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่อ่านไม่ได้
แนวทางการแก้ปัญหา

22 การเพิ่มจำนวนนักเรียนจากปรับปรุงขึ้นสู่ระดับพอใช้
ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่อ่านได้ในระดับปรับปรุง แนวทางการแก้ปัญหา

23 การเพิ่มจำนวนนักเรียนจากพอใช้สู่ระดับดี
ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่อ่านได้ในระดับพอใช้ แนวทางการแก้ปัญหา

24 แนวทาง การเพิ่มร้อยละของนักเรียนระดับดี > 70 %
ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่อ่านได้ในระดับดี

25 การเพิ่มความสามารถในการอ่าน
% % ระดับดี % ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง % อ่านไม่ได้

26 RESCAN


ดาวน์โหลด ppt FEEDBACK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google