งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำและพิจารณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำและพิจารณา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำและพิจารณา
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

2

3

4

5

6 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
1. ผวจ. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 2. ผวจ. คณะกรรมการฯ และ อปท.ประชุมร่วมกันเพื่อทำความ เข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 3. คณะกรรมการฯ โดย ทสจ. 3.1 ประสาน อปท. จัดทำแผนงาน/โครงการส่งให้คณะกรรมการฯ 3.2 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดและ วิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา 3.3 จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเสนอ ผวจ. และจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้ สผ.

7

8

9 การส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
ส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดและเอกสารทั้งหมดให้ สผ./คพ./สถ./ทสจ. และสสภ. สผ./คพ./สถ./ทสจ. และสสภ. วิเคราะห์กลั่นกรองแผนฯ ก่อนนำเสนอคณะทำงานพิจารณา โครงการที่เสนอขอจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

10 บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ
ลำดับ ที่ รายการเอกสาร รูปแบบ รายละเอียด 1 แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ.... เอกสารและไฟล์ Word 2 รายละเอียดข้อเสนอโครง การ (TOR) 3 การศึกษาความเหมาะสม (FS) เอกสารและไฟล์บันทึกลง CD 4 การสำรวจและออกแบบรายละเอียด (DD) 4.1 แบบแปลนรายละเอียด (แบบพิมพ์เขียว) 4.2 มาตรฐานการก่อสร้าง 4.3 รายการประมาณราคาโดยละเอียด 4.4 คู่มือดำเนินการและบำรุงรักษา เอกสารและไฟล์ auto CADบันทึกลง CD

11 บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ
ลำดับ ที่ รายการเอกสาร รูปแบบ รายละเอียด 5 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อสร้างระบบ เอกสาร 6 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 7 การสบทบงบประมาณ 8 การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) (สำหรับโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน) 9 แผนการบริหารจัดการโครงการ 9.1 แผนงานการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ 9.2 แผนงบประมาณการเดินระบบและบำรุงรักษา 9.3 แผนการจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากร 9.4 แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน 9.5 แผนการติดตามและประเมินผลโครงการ เอกสารและไฟล์ Word

12 บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ
ลำดับ ที่ รายการเอกสาร รูปแบบ รายละเอียด 10 งบประมาณประจำปี ย้อนหลัง 3 ปี 10.1 งบประมาณรายได้-รายจ่าย 10.2 เงินสะสมของ อปท. 10.3 สถานการณ์คลัง ของ อปท. เอกสารและไฟล์ Excel 11 เทศบัญญัติค่าบริการบำบัดน้ำเสีย/กำจัดขยะมูลฝอย เอกสาร 12 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เอกสารและไฟล์ Word

13 บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ
ลำดับ ที่ รายการเอกสาร รูปแบบ รายละเอียด 13 รายงานผลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ เอกสารและไฟล์ Word ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า>10MW/วัน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เตาเผาขยะติดเชื้อ 14 หลักฐานการจ่ายเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม เอกสาร สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่เคยได้รับเงินกองทุน สวล.

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำและพิจารณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google