งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียกข้อมูลในระบบ SAP R/3 ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียกข้อมูลในระบบ SAP R/3 ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียกข้อมูลในระบบ SAP R/3 ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ การเรียกข้อมูลในระบบ SAP R/3 ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal เวลา ๐๘๑๕ – ๑๒๐๐ ณ ห้องเอนกประสงค์ ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๔ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พ.ท.หญิงมนัสนันท์ โพธิ์สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกบัญชีเงินในงบประมาณ 1 1

2 ระบบบัญชีแยกประเภท (GL : General Ledger)
FM PO FA AP GL RP ประมวลผลสิ้นวัน งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง ประมวลผลสิ้นเดือน งบรายได้ค่าใช้จ่าย ประมวลผลสิ้นปี งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง งบรายได้ค่าใช้จ่าย 2

3 รายงานระบบบัญชีแยกประเภท
FBV3 รายงานแสดงภาพรวมเอกสารพักรายการ FB03 รายงานแสดงเอกสารและบัญชี FBL3N รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท FS10N รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ZGL_RPT001 สมุดรายวันทั่วไป ZGL_RPT003 รายงานบัญชีย่อยคงเหลือ Y_DEV_ งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย ZGL_MVT_DAY งบทดลองรายวันตามหน่วยงาน ZGL_RPT004 การเรียกดูรายงานแสดงเอกสารจาก AUTOMATIC POST ZGL_R02 รายงานวัสดุคงเหลือ ZGL_RPT013 รายงานแสดงเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT014 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังของหน่วยงานเจ้าของรายได้ ZGL_MVT_MONTH งบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย ZGL_MVT_MONTH_CC งบทดลองรายเดือนตามหน่วยงาน S_ALR_ งบแสดงฐานการเงิน (งบดุล) และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) 3 3 3

4 รายงานระบบบัญชีแยกประเภท
หัวข้อนำเสนอ รายงานระบบบัญชีแยกประเภท FB03 รายงานแสดงเอกสารและบัญชี FBL3N รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท FS10N รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ZGL_RPT001 สมุดรายวันทั่วไป Y_DEV_ งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย 4 4

5 FB03 รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 FBL3N รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท
11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

16 16 16

17 FS10N รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท
17 17

18 18 18

19 19 19

20 ZGL_RPT001 สมุดรายวันทั่วไป
20 20

21 21 21

22 22 22

23 งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย
Y_DEV_ งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย 23 23

24 24 24


ดาวน์โหลด ppt การเรียกข้อมูลในระบบ SAP R/3 ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google