งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ
การประชุมกลุ่ม เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ใน ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย วันที่ ๙ /๐๙ /๐๙ ณ รร.ภูเก็ตออร์คิด จังหวัดภูเก็ต

2 เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ
การประชุมกลุ่ม เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย ประธาน นายแพทย์พนัส พฤกษ์นันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี วิทยากรนำกระบวนการ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้อำนวยการกองโภชนาการ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กองโภชนาการ ผู้ช่วยวิทยากร ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ กองโภชนาการ นายชัยชนะ บุญสุวรรณ กองโภชนาการ นางสาวมันทนา ศิลปะเวชกุล ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ นางหทัยรัตน์ สามิบัติ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ผู้ประสานงาน นางสาวภคพิมล ไกรสร กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นางสาวศรีสุดา เพชรเจิรญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้ประกาศ นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล กองโภชนาการเพื่อสุขภาพ ผู้นำเสนอ คุณเฉลิมลักขณ์ วิจิตรานนท์ นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.สมุทรปราการ

3 ประเด็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประชุมกลุ่ม เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย ประเด็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงานการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2553 การนำแผนที่ยุทธศาสตร์ไปใช้ ความพร้อมเพื่อรองรับแผนที่ยุทธศาสตร์ในระดับชุมชน

4 กองโภชนาการ - กองออกกำลังกาย
แผนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) กรมอนามัย พ.ศ – 2556 กองโภชนาการ - กองออกกำลังกาย

5 แผนงานโครงการ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) พ.ศ. 2553
แผนงานโครงการ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) พ.ศ. 2553 โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 1. โครงการจัดทำและถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและการถ่ายทอดระดับ* 1.1 กรมอนามัยถ่ายทอดระดับประเทศ แก่ตัวแทน สสจ.1คน และตัวแทนจาก อำเภอ1 คน 1.2 จังหวัดไปถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ในตำบลนำร่อง 1 แผน การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 1อำเภอ/1 จังหวัด 1 แผน/จังหวัด 1 ครั้ง มาตรการทางสังคมแต่ละชุมชน 2. โครงการติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามหลักการ 3 อ. ของประชาชนในองค์กรต้นแบบไร้พุง - ข้อมูลรอบเอว - ข้อมูลน้ำหนัก/ส่วนสูง อายุ 6-14 ปี - ข้อมูลพฤติกรรม 20 ข้อ จำนวนองค์กร 12 องค์กรนำร่อง/ 4 จังหวัด - กาญจนบุรี -มุกดาหาร - ลำปาง - ตรัง ได้องค์กรนำร่อง12 องค์กร

6 แผนงานโครงการ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) พ.ศ. 2553
แผนงานโครงการ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) พ.ศ. 2553 โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต้นแบบ ไร้พุง องค์กรต้นแบบไร้พุงเป็นศูนย์เรียนรู้ 300 องค์กรเดิม และ เพิ่มเครือข่าย 1-2 แห่ง (เป้าปี2553 จำนวน 130 องค์กร: 65 อปท. , 35 ภาครัฐ/เอกชน, 30 โรงเรียน ) ได้องค์กรต้นแบบไร้พุงเป็นศูนย์เรียนรู้ 300 องค์กร ขยายเพิ่มอีก 130 องค์กร

7 โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์
4. โครงการส่งเสริมร้านอาหารต้นแบบไร้พุง ร้านอาหาร อย่างน้อยจังหวัดละ 2 ร้าน ร้านอาหารต้นแบบไร้พุง 200 ร้าน 5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบไร้พุงโดยใช้กระบวนการ Customer Relation Management (CRM) โรงเรียนต้นแบบไร้พุง 24 โรงเรียน (ศูนย์เขตละ 2 รร.) โรงเรียนต้นแบบไร้พุง 24 โรงเรียน 6. โครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข / องค์กร สู่การเป็นต้นแบบ DPAC - มีสถานที่หรือมุมห้อง/mobile ในรพ. - มีบุคลากรรับผิดชอบให้คำปรึกษา 3 อ. - มีอุปกรณ์สนับสนุนเช่นเครื่องนับก้าว จำนวนสถานบริการสาธารณสุข 24 (ขยาย ศูนย์เขตละ 2 แห่ง) คลินิกไร้พุง 24 แห่ง

8 จำนวนครอบครัวต้นแบบไร้พุง
โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 7. โครงการรณรงค์ครอบครัวต้นแบบไร้พุง Air War 4 กลุ่มเป้าหมาย 1) หัวหน้าหน่วยราชการส่วนภูมิภาค 2) นายก อปท. 3) ครอบครัวเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อบต. 1 แห่ง 4) ครอบครัวบุคลากรในสสจ. Ground War 2 แห่ง โดยศูนย์อนามัยดำเนินการ - Road Show เชียงใหม่ - Road Show นครศรีธรรมราช - กรมอนามัยจัดประชุมและpress tour ให้กับผู้สื่อข่าวท้องถิ่น 75 จังหวัด จำนวนครอบครัวต้นแบบไร้พุง ประชุม/press tour 75 จังหวัด 1 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google