งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1. นายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ 2. นางสาวอรสุดา ศรีพรม 3. นางสาววิภาวรรณ จันทร์เขียว 4. นางสาวลัดดาวัลย์ ฮดบุญเรือง นักศึกษาฝึกทักษะประกอบวิชาเรียน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 รายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น1
ค้นแฟ้มประวัติการเจ็บป่วย ซักประวัติ หาสัญญาณชีพ ตรวจร่างกายเบื้องต้น ล้างแผล เย็บแผล ฉีดยา ปฐมพยาบาลอื่นๆ

3 รายวิชาเภสัชวิทยา จ่ายยาตามอาการ กลไกการออกฤทธิ์ของยา สรรพคุณยา
การแพ้ยา ให้คำแนะนำในการใช้ยา ข้อบ่งใช้ ขนาดการใช้ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา

4 รายวิชาอนามัยครอบครัว
ตรวจครรภ์ ให้คำแนะนำสุขภาพเด็กดี การคุมกำเนิด และการให้คำแนะนำ ฉีดยาคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด เยี่ยมบ้าน

5 รายวิชาสุขศึกษา ให้สุขศึกษาโดยมีแผนสุขศึกษาประกอบ ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยในการปฏิบัติหลังได้รับบริการ ให้สุขศึกษาแก่คนในชุมชนในการออกเยี่ยมบ้านแต่ละครั้ง กิจกรรมสุขศึกษา ผู้นำเต้นแอโรบิค

6 รายวิชาระบาดวิทยา สอบสวนการระบาดของโรคโรค มือ เท้า และปาก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ค้นหาสาเหตุ และการแพร่กระจายของโรค สำรวจสภาพทั่วไปกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ การทำความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ที่เด็กใช้ร่วมกัน และการขับถ่ายและการกำจัดขยะมูลฝอย วางแนวทางในการควบคุมโรคและป้องกันโรค

7 ข้อดี ข้อเสีย ในตัวของผู้ฝึกทักษะประกอบวิชาเรียนเอง ยังขาดการเตรียมพร้อม ในการทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆในการฝึกประสบการณ์ ในบางรายวิชาที่เรียนมากับปฏิบัติจริง ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในแต่ละรายวิชานำมาใช้ได้มากในการปฏิบัติจริง ได้เรียนปฏิบัติในบางรายวิชามาบ้างแล้ว จึงทำให้สามารถปฏิบัติได้โดยมีความมั่นใจมากขึ้น

8 ข้อเสนอแนะ ควรจะมีการฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ควรมีการศึกษา ทำความเข้าใจในรายละเอียดในรายวิชาเภสัชวิทยา การวินิจฉัยแยกโรคในการจ่ายยา ควรมีการศึกษา ทำความเข้าใจในรายละเอียดในเรื่องการซักประวัติ และความรู้ในเรื่องสัญญาณชีพ ควรมีความรู้เบื้องต้นในการใช้ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรมีการศึกษา ทำความเข้าใจในรายละเอียดในเรื่องการตรวจร่างกายการดู การฟัง การคลำ และการเคาะ


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google